Treftadaeth Ysgolion Sir Gaerfyrddin Wledig

Mae’n bleser gennym groesawu Sharon Phillips fel aelod diweddaraf o’n tîm yma yng Nghanolfan Tywi. Bydd Sharon yn gweithio fel Swyddog Prosiect Treftadaeth Ysgolion gan gyd-weithio gyda nifer o ysgolion gwledig Sir Gaerfyrddin yn ystod y flwyddyn.

Y bwriad yw i greu pecyn o adnoddau ar gyfer athrawon sy’n cynnig gwybodaeth gefndirol yn ogystal â gweithgareddau a fydd hefyd ar gael ar y we.

Bydd y prosiect cyffrous hwn yn edrych ar ddwy elfen o dreftadaeth gyfoethog Sir Gaerfyrddin:

  • Treftadaeth Ddiwylliannol gan gynnwys y prif gymeriadau sydd wedi dylanwadu, nid yn unig ar y sir, ond ar Gymru a’r Iaith Gymraeg yn ogystal.
  • Treftadaeth Adeiledig Sir Gaerfyrddin o fythynnod hyd at gestyll mawreddog.

Bydd y prosiect Treftadaeth Ysgolion Sir Gaerfyrddin Wledig yn cael ei arwain gan Ganolfan Tywi mewn partneriaeth â Sbectrwm, un o'r ymgyngoriaethau mwyaf llwyddiannus yng Nghymru o ran iaith, hyfforddi ac ymchwil, a bydd yn gweithio gydag ysgolion mewn wardiau cymwys ledled y Sir. Bydd y prosiect yn rhedeg am flwyddyn, gan ddechrau ym mis Rhagfyr.

Anogir plant i ddysgu am gymeriadau Cymreig lleol a digwyddiadau hanesyddol pwysig, er mwyn dod â nhw'n fyw trwy adrodd straeon a chreu ffilmiau byrion. Byddant hefyd yn dysgu am ddulliau a deunyddiau adeiladu traddodiadol a sut mae amodau byw wedi newid dros amser.

Dywedodd y Cynghorydd Glynog Davies, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg: "Mae hwn yn brosiect diddorol sy'n cwmpasu gwahanol feysydd addysgol ar gyfer ein disgyblion cynradd ac mae'n bodloni llawer o feini prawf y Cwricwlwm Cenedlaethol.

"Bydd yr holl wybodaeth a'r cyfryngau a gesglir yn cael eu datblygu i greu adnoddau dysgu dwyieithog ar-lein sy'n cefnogi Cwricwlwm Cyfnod Allweddol 2.

"Mae'r bartneriaeth sy'n cyflawni'r prosiect yn dod ynghyd â phrofiad a gwybodaeth Canolfan Tywi am hen adeiladau, ac ymrwymiad Sbectrwm i ddathlu a hyrwyddo addysg, iaith a diwylliant Cymru."

Mae'r prosiect wedi derbyn £36,022 gan y cynllun LEADER - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru  - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, yn ogystal â £5,900 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Dywedodd Richard Bellamy, Pennaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghymru: “Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn gallu helpu pobl i ddysgu am eu treftadaeth ac ymfalchïo ynddi. Gall dysgu am hanes fod yn fuddiol, yn ddiddorol ac yn hwyl, ac mae ‘Treftadaeth Ysgolion Sir Gaerfyrddin Wledig’ yn enghraifft dda o hyn.”

HANES ADEILEDIG LLANDEILO- YSGOL TEILO SANT

Disgyblion Ysgol Teilo Sant wedi mwynhau dysgu am eu treftadaeth lleol o gwmpas tref Llandeilo.

      

Diwrnod bendigedig ar y Garn Goch. Bu Celtiaid a Rhufeinuaid Ysgol Teilo Sant yn dysgu am sut oedd bywyd yn eu hardal lleol dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. Diolch i’r plant a’r staff am eu brwdfrydedd. Lle arbennig iawn.