Ein Hamcanion

Amcanion Canolfan Tywi yw sicrhau bod pawb sy’n gyfrifol am ofalu am hen adeilad neu weithio ar hen adeilad yn meddu ar yr wybodaeth gywir, y sgiliau cywir a’r deunyddiau cywir ar gyfer gwneud atgyweiriadau sensitif a phriodol. Bydd hyn yn sicrhau bod hen adeiladau Gorllewin Cymru, yn rhai rhestredig a heb eu rhestru, o gwmpas am 100 mlynedd arall a mwy. 

Y safle

Mae Canolfan Tywi wedi’i lleoli yn Fferm Dinefwr, Llandeilo. Grŵp rhestredig Gradd II o sguboriau ydyw, sef Home Farm ar Ystâd Tŷ Newton yn wreiddiol, sy’n cael ei redeg bellach gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae gennym gyfleusterau ystafell ddosbarth a gallwn dderbyn 20 o bobl ar gwrs neu mewn cyfarfod, ac mae gennym ardal ar gyfer arddangosfeydd am hen adeiladau. Mae gennym hefyd gyfres o gyfleusterau hyfforddiant sgiliau arbenigol; gweithdy Plastro lle gall myfyrwyr ddysgu am blastro ar ddellt a chreu mowldiau rhedeg; cysgodfan awyr agored i ymarfer technegau rendro allanol; gweithdy Gwaith Coed, sy’n ddigon mawr ar gyfer gweithio ar ffenestri codi ac atgyweiriadau i fframiau pren; a lle i ddarparu hyfforddiant mewn caregwaith.

Y gwasanaethau

Rydym yn gweithio gyda pherchnogion hen adeiladau rhestredig a heb eu rhestru, gyda chontractwyr treftadaeth a chontractwyr eraill, gyda cholegau ac elusennau lleol – a dweud y gwir, unrhyw un sy’n dymuno gofalu am hen adeiladau yng Nghymru. Gallwn ddarparu ‘cymorthfeydd’ un-i-un, hyfforddiant mewn cynnal a chadw ac atgyweirio, hyfforddiant sgiliau crefft penodol; taflenni arweiniad; ac anogaeth a chefnogaeth ddiddiwedd.

 

Y Tîm

Nell Hellier

Fi yw’r Uwch Swyddog Treftadaeth Adeiledig yng Nghyngor Sir Gaerfyrddin ac rwyf wedi bod yn gweithio ym maes cadwraeth adeiladau traddodiadol yng Nghanolfan Tywi ers 2008. Rwy’n byw mewn hen adeilad ac rwyf felly’n gyfarwydd â’r heriau a ddaw yn sgîl hynny! Fi sy’n gyfrifol am reoli Gwasanaethau Treftadaeth Adeiledig y sir a chyflawni holl brosiectau Canolfan Tywi, felly os oes arnoch angen unrhyw hyfforddiant neu wybodaeth gyffredinol am hen adeiladau, cysylltwch â mi os gwelwch yn dda. Os na allaf fi eich helpu byddaf wastad yn hapus i’ch cyfeirio at rywun a fydd yn gallu. Rwyf hefyd yn gweithio ar draws Cymru i hybu’r agenda adeiladau treftadaeth gyda Fforwm Adeiladau Traddodiadol Cymru a CADW, ymysg eraill.

Helena Burke

Rwy’n frwd dros helpu pobl i ddysgu. Fi yw’r Swyddog Sgiliau a Phrosiect Treftadaeth ar gyfer Sir Gaerfyrddin ac rwy’n gweithio yng Nghanolfan Tywi yn Llandeilo. Rwyf wedi rhedeg y Rhaglen Hyfforddiant Bwrsariaeth a gyllidwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri sydd wedi rhoi cymorth i dros 80 o bobl ennill cymwysterau mewn sgiliau adeiladu traddodiadol, a’m cenhadaeth yw cadw mewn cysylltiad gyda phob un ohonynt, gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am gyfleoedd i hyfforddi neu ddatblygiadau yn y diwydiant, yn bennaf trwy’r cyfryngau cymdeithasol. Cyflawni Prosiectau yw fy mhrif gryfder felly wrth weithio gyda thîm Canolfan Tywi i ysbrydoli pobl ac ennyn eu diddordeb yn nhreftadaeth ryfeddol Cymru rwy’n dod i’m hawl.

Sharon Phillips

Mae’n bleser gennym groesawu Sharon Phillips fel aelod diweddaraf o’n tîm yma yng Nghanolfan Tywi. Bydd Sharon yn gweithio fel Swyddog Prosiect Treftadaeth Ysgolion gan gyd-weithio gyda nifer o ysgolion gwledig Sir Gaerfyrddin yn ystod y flwyddyn. Y bwriad yw i greu pecyn o adnoddau ar gyfer athrawon sy’n cynnig gwybodaeth gefndirol yn ogystal â gweithgareddau a fydd hefyd ar gael ar y we. Bydd y prosiect cyffrous hwn yn edrych ar ddwy elfen o dreftadaeth gyfoethog Sir Gaerfyrddin, sef Treftadaeth Ddiwylliannol gan gynnwys y prif gymeriadau sydd wedi dylanwadu, nid yn unig ar y sir, ond ar Gymru a’r Iaith Gymraeg yn ogystal. Bydd yr adnodd hefyd yn hwyluso gwaith athrawon Cyfnod Allweddol 2 wrth addysgu disgyblion am Dreftadaeth Adeiledig Sir Gaerfyrddin o fythynnod hyd at gestyll mawreddog. Am fwy o fanylion ynghlŷn â’r prosiect, cysylltwch â ni yng Nghanolfan Tywi