Beth sydd ymlaen

Mae digwyddiadau, gweithgareddau a chyrsiau Canolfan Tywi wedi'u rhestru isod. Os oes gennych weithgaredd penodol yr hoffech i ni i gyflawni, cysylltwch â ni ac efallai y byddwn yn gallu trefnu hynny ar eich rhan.

Plastro a phwyntio ymarferol â chalch ar gyfer perchnogion tai
Dydd Gwener 28 Mis Mai 2021 Canolfan Tywi

Er bod angen i weithiwr proffesiynol ym maes plastro treftadaeth gyflawni tasgau mawr yn aml, caiff gwaith atgyweirio ei gyflawni'n aml gan berchennog yr adeilad. Yn y cwrs un diwrnod hwn sy'n ymarferol yn bennaf , byddwch yn dysgu hanfodion profi eich morterau presennol; dewis agregau a chalch priodol; cymysgu; a gwaith plastro a phwyno.

Dyfarniad Lefel 3 Atgyweirio a chynnal a chadw adeiladau traddodiadol (Cyn 1919)
Dydd Iau 10 & Dydd Gwener 11 Mis Mehefin 2021 CWRS AR LEIN

Mae’r cwrs hwn yn darparu dealltwriaeth gadarn o bwysigrwydd cynnal a chadw ac atgyweirio adeiladau cyn-1919 yn briodol, a’r sialensiau sy’n gysylltiedig â hyn.

Mae’r cwrs yn darparu cymysgedd cytbwys o gynnwys ymarferol a theori

Am ragor o fanylion cliciwch yma

Cwrs arolygu ac atgyweirio ffenestr godi
Dydd Iau 17 Mis Mehefin 2021 Canolfan Tywi

Bydd y cwrs un diwrnod hwn yn cynorthwyo gweithwyr proffesiynol ym maes adeiladu i gynnal arolygon cyflwr ar ffenestri hanesyddol a phenderfynu faint o waith atgyweirio sydd angen ei wneud. Bydd yn cynnwys gwybodaeth hanfodol ar gyfer ceisiadau am Ganiatâd Adeilad Rhestredig gan gynnwys: beth yw arwyddocâd ffenestri hanesyddol; yr elfennau; nodi dadfeiliad a'i achosion; llunio proffiliau; cydnabod faint o waith atgyweirio sydd angen ei wneud; pennu deunyddiau a gorffeniadau; ac ysgrifennu arolygon cyflwr.

 

Pennu calch
Dydd Gwener 18 Mehefin 2021 Canolfan Tywi

Bwriad y cwrs un diwrnod hwn yw cynorthwyo gweithwyr proffesiynol ym maes adeiladu i bennu'r agregau, morterau a phlastrau priodol ar gyfer atgyweirio adeilad traddodiadol. Bydd yn cynnwys: yr amrywiaeth o forterau sydd ar gael gan gynnwys calch hydrolig, pw, calch poeth a phosolana; pwysigrwydd pennu agregau; ysgrifennu manylebau; penodi contractwyr; prynu deunyddiau; ac astudiaethau achos.

Caniatâd Adeilad Rhestredig: gwneud cais
Dydd Mercher 23 Mis Mehefin 2021 CWRS AR LEIN

Mae'r cwrs un diwrnod hwn ar gyfer perchnogion adeiladau rhestredig sy'n ystyried gwneud cais am Ganiatad Adeilad Rhestredig. Bydd yn rhoi amlinelliad o'r broses ganiatad, gan gynnwys pan fo angen cael caniatad i wneud newidiadau i'ch adeilad rhestredig; egluro dogfennau allweddol y cais a thrafod y manyldeb a'r safon sydd eu hangen; a bydd yn eich helpu i ddewis gweithwyr proffesiynol ym maes adeiladu ac yn eich cyfeirio at wybodaeth ychwanegol.

 

 

Deall asesiadau effaith ar dreftadaeth
Dydd Iau 8 Gorffennaf 2021 CWRS AR LEIN

Bydd y cwrs hwn yn rhoi arweiniad damcaniaethol ac ymarferol ynghylch cynhyrchu a gwerthuso Asesiadau Effaith ar Dreftadaeth fel sy'n ofynnol yn achos pob Cais Caniatâd Adeilad Rhestredig.

 

Arweiniad i'r gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio hanfodol ar eich eiddo hanesyddol
Dydd Sadwrn 24 Gorffenaf 2021 Canolfan Tywi

Nid oes angen i chi fod yn arbenigwr i gynnal archwiliadau neu wneud atgyweiriadau sylfaenol ar eich hen dŷ, ond mae'n bwysig gwybod pryd y gallai nam ddangos problem sylfaenol fwy difrifol. Bydd y cwrs un diwrnod hwn yn rhoi'r wybodaeth sylfaenol er mwyn i chi ofalu am eich cartref, cyfyngu ar gostau atgyweirio tymor hir a dysgu sut a phryd i gael rhagor o wybodaeth arbenigol.

Plastro a phwyntio ymarferol â chalch ar gyfer perchnogion tai
Dydd Gwener 25 Gorfennaf 2021 Canolfan Tywi

Er bod angen i weithiwr proffesiynol ym maes plastro treftadaeth gyflawni tasgau mawr yn aml, caiff gwaith atgyweirio ei gyflawni'n aml gan berchennog yr adeilad. Yn y cwrs un diwrnod hwn sy'n ymarferol yn bennaf , byddwch yn dysgu hanfodion profi eich morterau presennol; dewis agregau a chalch priodol; cymysgu; a gwaith plastro a phwyno.

Caniatâd Adeilad Rhestredig: gwneud cais
Dydd Sadwrn 18 Mis Medi 2021 CWRS AR LEIN

Mae'r cwrs un diwrnod hwn ar gyfer perchnogion adeiladau rhestredig sy'n ystyried gwneud cais am Ganiatad Adeilad Rhestredig. Bydd yn rhoi amlinelliad o'r broses ganiatad, gan gynnwys pan fo angen cael caniatad i wneud newidiadau i'ch adeilad rhestredig; egluro dogfennau allweddol y cais a thrafod y manyldeb a'r safon sydd eu hangen; a bydd yn eich helpu i ddewis gweithwyr proffesiynol ym maes adeiladu ac yn eich cyfeirio at wybodaeth ychwanegol.

Dyfarniad Lefel 3 Atgyweirio a chynnal a chadw adeiladau traddodiadol (Cyn 1919)
Dydd Iau 23 & Dydd Gwener 24 Mis Medi 2021 CWRS AR LEIN

Mae’r cwrs hwn yn darparu dealltwriaeth gadarn o bwysigrwydd cynnal a chadw ac atgyweirio adeiladau cyn-1919 yn briodol, a’r sialensiau sy’n gysylltiedig â hyn.

Mae’r cwrs yn darparu cymysgedd cytbwys o gynnwys ymarferol a theori

Am ragor o fanylion cliciwch yma

Cwrs arolygu ac atgyweirio ffenestr godi
Dydd Iau 14 Mis Hydref 2021 Canolfan Tywi

Bydd y cwrs un diwrnod hwn yn cynorthwyo gweithwyr proffesiynol ym maes adeiladu i gynnal arolygon cyflwr ar ffenestri hanesyddol a phenderfynu faint o waith atgyweirio sydd angen ei wneud. Bydd yn cynnwys gwybodaeth hanfodol ar gyfer ceisiadau am Ganiatâd Adeilad Rhestredig gan gynnwys: beth yw arwyddocâd ffenestri hanesyddol; yr elfennau; nodi dadfeiliad a'i achosion; llunio proffiliau; cydnabod faint o waith atgyweirio sydd angen ei wneud; pennu deunyddiau a gorffeniadau; ac ysgrifennu arolygon cyfl

Pennu calch
Dydd Gwener 15 Mis Hydref 2021 Canolfan Tywi

Bwriad y cwrs un diwrnod hwn yw cynorthwyo gweithwyr proffesiynol ym maes adeiladu i bennu'r agregau, morterau a phlastrau priodol ar gyfer atgyweirio adeilad traddodiadol. Bydd yn cynnwys: yr amrywiaeth o forterau sydd ar gael gan gynnwys calch hydrolig, pw, calch poeth a phosolana; pwysigrwydd pennu agregau; ysgrifennu manylebau; penodi contractwyr; prynu deunyddiau; ac astudiaethau achos.

Deall asesiadau effaith ar dreftadaeth
Dydd Iau 4 Tachwedd CWRS AR LEIN

Bydd y cwrs hwn yn rhoi arweiniad damcaniaethol ac ymarferol ynghylch cynhyrchu a gwerthuso Asesiadau Effaith ar Dreftadaeth fel sy'n ofynnol yn achos pob Cais Caniatâd Adeilad Rhestredig.

 

Caniatâd Adeilad Rhestredig: gwneud cais
Dydd Gwener 19 Tachwedd CWRS AR LEIN

Mae'r cwrs un diwrnod hwn ar gyfer perchnogion adeiladau rhestredig sy'n ystyried gwneud cais am Ganiatad Adeilad Rhestredig. Bydd yn rhoi amlinelliad o'r broses ganiatad, gan gynnwys pan fo angen cael caniatad i wneud newidiadau i'ch adeilad rhestredig; egluro dogfennau allweddol y cais a thrafod y manyldeb a'r safon sydd eu hangen; a bydd yn eich helpu i ddewis gweithwyr proffesiynol ym maes adeiladu ac yn eich cyfeirio at wybodaeth ychwanegol.

Cymorthfeydd Adeiladau Rhestredig- Tachwedd
Dydd Llun 2 Tachwedd Cwrs ar-lein

Cofrestrwch ar gyfer ein sesiwn gymorth Adeiladau Rhestredig, sy'n para awr, a thrafodwch eich cynlluniau a'ch syniadau ar gyfer gwneud newidiadau i'ch adeilad rhestredig gydag arbenigwr cadwraeth adeiladau yng Nghanolfan Tywi. Ni fydd y gwasanaeth 1:1 hwn yn rhan ffurfiol o'r broses gwneud cais am ganiatâd adeilad rhestredig. Fodd bynnag, dylai eich helpu i sicrhau bod eich syniadau yn canolbwyntio ar sut allai unrhyw newidiadau arfaethedig effeithio ar gymeriad eich cartref, ac felly, eich helpu i nodi pa rai o'ch syniadau sy'n fwyaf tebygol o fod yn dderbyniol i Swyddog Cadwraeth.

Mae'r cymorthfeydd hyn yn agored i berchnogion adeiladau rhestredig, ond nid i weithwyr proffesiynol ym maes cynllunio. Mae croeso i holl berchnogion eiddo rhestredig yn Sir Gaerfyrddin ddod i un sesiwn gymorth, am ddim.

Caniatâd Adeilad Rhestredig: gwneud cais
Dydd Gwener 14 Mis Ionawr 2022 CWRS AR LEIN

Mae'r cwrs un diwrnod hwn ar gyfer perchnogion adeiladau rhestredig sy'n ystyried gwneud cais am Ganiatad Adeilad Rhestredig. Bydd yn rhoi amlinelliad o'r broses ganiatad, gan gynnwys pan fo angen cael caniatad i wneud newidiadau i'ch adeilad rhestredig; egluro dogfennau allweddol y cais a thrafod y manyldeb a'r safon sydd eu hangen; a bydd yn eich helpu i ddewis gweithwyr proffesiynol ym maes adeiladu ac yn eich cyfeirio at wybodaeth ychwanegol.

Pob cwrs

Archwilio