Plastro Treftadaeth NVQ3 Rhaglen Prentisiaeth Arbenigol

Canolfan Tywi

Hydref/ Gaeaf 2021
Am ddim i ymgeiswyr cymwys

Pa gymhwyster y byddaf yn ei ennill?

Diploma NVQ Lefel 3 mewn Sgiliau Treftadaeth (Adeiladu) – Plastro (Solet) QUD870.

Ar ôl hyn byddwch yn gymwys i wneud cais am Gerdyn Aur Treftadaeth CSCS

Beth yw hyd y cwrs?

Mae dwy ran i'r cwrs – hyfforddiant ac asesu.

Tuag 20 niwrnod yw'r hyfforddiant.

Mae'r asesiad yn cael ei gynnal tra bydd yr hyfforddai'n gweithio yn ei (g)weithle arferol.  

Bydd y cwrs cyfan yn para 18 mis. Bydd hyd at 5 cyfarfod, fel rheol yn para dim mwy nag ychydig o oriau, yn cael eu cynnal gyda'r asesydd yn ystod y cwrs.

Beth yw elfennau a addysgir y SAP?

Bydd y modiwlau canlynol yn cael eu haddysgu fel rhan o'r hyfforddiant oddi ar y safle:
• Sefydlu i Ddiploma NVQ
• Egwyddorion cadwraeth, caniatâd statudol a rheolaethau
• Dewis a chymysgu deunyddiau ar gyfer gwaith tu mewn a thu allan
• Cynhyrchu arwynebau plastredig solet
• Cadwraeth arwynebau plastredig solet
• Dewis a chymysgu deunyddiau ar gyfer gwaith plastr ffibrog
• Cynhyrchu gwaith plastr ffibrog
• Gosod gwaith plastr ffibrog
• Cadwraeth gwaith plastr ffibrog

Faint fydd yn ei gostio a faint o grant y gallaf ei hawlio gan Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB)?

Darperir arian ar gyfer y SAP gan CITB ar gyfer ymgeiswyr cymwys. Mae cost lawn yr hyfforddiant a'r asesiad (£ 3,998) yn cael ei gynnwys gan y gronfa hon.

Gwneir y taliad yn uniongyrchol i'r Darparwr Hyfforddiant felly ni fydd angen i chi lenwi unrhyw ffurflenni cais grant neu gyllid.

Yn ogystal, fel cyflogwr cofrestredig CITB, byddwch yn gymwys i hawlio grantiau cwrs tymor byr (uchafswm o £ 620 os yw'r holl elfennau a ddysgir yn cael eu mynychu) a grant cwblhau o £ 600 ar ôl cwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus.

 

Pa fesurau sydd ar gael i ddileu'r risgiau a berir gan COVID-19 i ddysgwyr?

  • Arferion glanhau gwell
  • Mesurau pellhau cymdeithasol ar waith
  • Opsiynau ar gyfer dysgu o bell lle bynnag y bo hynny'n bosibl - dysgir elfennau theori y cwrs hwn trwy ddysgu o bell a chyfunol.
  • Mae mwyafrif y cwrs hwn yn cynnwys cyfarwyddyd ymarferol a datblygu sgiliau ymarferol. Bydd hyfforddiant ymarferol yn cael ei gynnal y tu allan lle bynnag y bo modd
  • Argaeledd cyfyngedig ar gyrsiau - felly archebwch yn gynnar!
  • Dim rhannu offer ac offer yn ystod hyfforddiant
  • Hyfforddiant staff ychwanegol i sicrhau diogelwch

Pwy sy'n gymwys i gael budd o'r hyfforddiant hwn?

  • Bydd yn rhaid i'r hyfforddai feddu ar gontract cyflogaeth amser llawn gyda chwmni sydd wedi cofrestru â'r CITB (nid yw'r grant ar gael i lafur is-gontract).
  • Mae'n ofynnol nad yw'r hyfforddai wedi cymryd rhan yn flaenorol mewn rhaglen brentisiaeth Lefel 3 sydd wedi derbyn cymorth grant gan y CITB
  • Mae angen ichi fod ag o leiaf gymhwyster Lefel 2 yn eich dewis grefft neu ddisgyblaeth gysylltiedig, ynghyd â pheth profiad o'r amgylchedd treftadaeth, neu feddu ar brofiad cyfatebol o waith safle. Nid oes terfyn uchaf o ran oedran.

Ble y bydd yr hyfforddiant yn cael ei gynnal?

Cynhelir yr hyfforddiant yn Llandeilo, a hynny yng Nghanolfan Tywi neu gerllaw. Bydd yr hyfforddiant theori a'r gweithgareddau gweithdy yn cael eu cynnal yng Ngweithdai Canolfan Tywi, Fferm Dinefwr, Llandeilo SA19 6RT. Mae'n bosibl y bydd prosiectau hyfforddiant bach yn cael eu cyflawni yn yr ardal mewn mannau fel Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru neu yn eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Ble bydd yr hyfforddai yn cael profiad gwaith?

Mae'n rhaid i gyflogwr yr hyfforddai gael mynediad i safleoedd treftadaeth er mwyn galluogi'r hyfforddeion i feithrin eu sgiliau yn ystod eu hyfforddiant ac er mwyn cael digon o gyfleoedd asesu i ennill NVQ Lefel 3.

Ble y gall yr hyfforddeion aros yn ystod y rhaglen hyfforddiant?

Mae digonedd o westai a llety Gwely a Brecwast yn Llandeilo, gan gynnwys. Byddai Canolfan Tywi yn fwy na pharod i anfon manylion llety lleol atoch.

Pan fydd asesydd yn dod i'r safle, beth y bydd yn ei wneud?

Ar ddechrau'r SAP bydd asesydd yn cynnal cyfweliad manwl â'r hyfforddai er mwyn llunio proffil sgiliau'r hyfforddai a'r meysydd lle bydd angen hyfforddiant a chymorth ychwanegol. Ar ôl hyn, bydd yr asesydd yn ymweld â'r hyfforddai yn ei weithle i gael tystiolaeth o gyflawniad, naill ai drwy arsylwi a/neu drwy gyfuniad o ofyn cwestiynau ac edrych ar gofnodion gwaith blaenorol ar gyfer pob un o'r modiwlau NVQ. Bydd yr asesydd yn chwilio am dystiolaeth o waith personol hyfforddai gan sicrhau ei fod wedi cael ei gyflawni i'r safon briodol.

I gofrestru'ch diddordeb, cwblhewch y ffurflen isod

 

I gofrestru'ch diddordeb, cwblhewch y ffurflen isod

Cofrestrwch eich diddordeb

I gofrestru'ch diddordeb ar y cwrs hwn, cwblhewch y ffurflen ganlynol. Bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad â gwybodaeth bellach ar ôl i ni dderbyn eich ffurflen.