Dyluniad Blaen Siop Sir Gaerfyrddin - Cyflwyniad

Canolfan Tywi

Dydd Mercher 24 Ebrill 2024 & Dydd Iau 10 Hydreff
Dim tâl

Bydd y cwrs hwn yn helpu perchnogion siopau, ceidwaid a datblygwyr i werthfawrogi manteision edrych ar ôl a dathlu blaen siop hanesyddol ac ail-ddylunio blaen siop newydd mewn meintiau ac arddulliau clasurol. Bydd yn trafod yr effaith y mae cyflwr siopau unigol yn ei chael ar strydlun a pha mor bwysig ydynt o ran cefnogi adfywio ardal.

Bydd y cwrs yn adeiladu ar y wybodaeth sydd ar gael yn y Canllaw Dylunio Blaen Siopau: a bydd yn ymdrin â hanes ein strydoedd mawr; newidiadau a newidiadau a fyddai'n cyd-fynd â chanllawiau cynllunio; atgyweiriadau a chynnal a chadw priodol; a ble i ddod o hyd i ragor o gymorth a gwybodaeth. Cliciwch yma i weld Canllaw Dylunio Blaen Siopau Sir Gaerfyrddin

Byddwn yn treulio peth amser allan ar y stryd fawr yn arolygu enghreifftiau lleol, gan drafod nodweddion traddodiadol a'r straeon treftadaeth y maent yn eu hadrodd.

Ymunwch â ni ar y daith hon i drawsnewid gofodau masnachol fel eu bod yn atseinio â chwsmeriaid ac yn parchu treftadaeth.

Hyd y cwrs: 3 awr

I gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn, cwblhewch y ffurflen isod neu e-bostiwch canolfantywicentre@sirgar.gov.uk
Nid oes tâl am y cwrs hwn diolch i gyllid gan Llywodraeth y DU - wedi'i yrru gan Ffyniant Bro.

Dyluniad Blaen Siop Sir Gaerfyrddin - Cyflwyniad

Rydym yn defnyddio'r data personol a ddarperir gennych ar y ffurflen hon ar gyfer gweinyddu'r rhaglen hyfforddi, casglu ffioedd os yw'n briodol, a monitro eich cynnydd a'ch canlyniadau (fel ennill cymwysterau). Gellir ei ddefnyddio hefyd mewn crynodebau ystadegol a chyhoeddiadau ymchwil, lle bydd yn ddienw ac ni chewch eich enwi. Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Mae prosesu eich data personol yn angenrheidiol ar gyfer cyfathrebu a rheoli’r hyfforddiant ac unrhyw restrau aros cysylltiedig. Felly, y sail gyfreithiol dros wneud hynny yw cyflawni tasg er budd y cyhoedd. Ni fyddwn yn rhannu’r wybodaeth hon ag unrhyw un o wasanaethau eraill y Cyngor na sefydliad allanol. Byddwn yn cadw eich data personol am 1 flwyddyn oni bai eich bod yn cydsynio i’ch manylion gael eu cynnwys yn ein Rhestr Postio am fwy o amser.
I gael rhagor o wybodaeth ynghylch eich hawliau ac i gael manylion cyswllt ein Swyddog Diogelu Data, ewch i’n gwefan: https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/cyngor-a-democratiaeth/diogelu-data/