Cyflwyniad i Atgyweirio, Cynnal a Chadw ac Effeithlonrwydd Ynni mewn Hen Adeiladau

Canolfan Tywi

30 Awst 2024 a 15 Tachwedd 2024
dim tâl

Sesiwn 1 - Trwsio a Chynnal a Chadw hen adeiladau

Er mwyn i hen adeilad fod yn ynni-effeithlon, mae angen iddo fod mewn cyflwr da. Bydd rhan gyntaf y cwrs hwn yn eich helpu i ddeall sut mae hen adeiladau'n gweithio a rhai o'r materion atgyweirio a chynnal a chadw mwyaf cyffredin i edrych amdanynt. Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r wybodaeth sylfaenol i chi ofalu am eich cartref, cyfyngu ar gostau atgyweirio hirdymor a'ch dysgu sut a phryd i geisio cyngor mwy arbenigol.

Bydd y cwrs hwn yn cwmpasu:

- Defnyddiau a dulliau a ddefnyddir mewn adeiladau hŷn
- Calch ac anadlu
- Ystyriaethau wrth wneud atgyweiriadau
- Diffygion cyffredin a'u trwsio
- Cynllunio a chyflawni prosiectau
- Rhestrau gwirio cynnal a chadw
- Astudiaethau achos

Sesiwn 2 Effeithlonrwydd Ynni mewn adeiladau hŷn

Mae'r hyfforddiant rhagarweiniol hwn yn rhoi mewnwelediad i chi ar fesurau cost-effeithiol sydd wedi'u cynllunio i leihau biliau ynni a lleihau effaith amgylcheddol, i gyd wrth gadw swyn hanesyddol eich eiddo.

Yn ystod y sesiwn byddwn yn ymchwilio i berfformiad thermol adeiladau traddodiadol a pha ffactorau all effeithio ar hyn, er enghraifft cyflwr yr adeilad, cynnwys lleithder, awyru a deunyddiau a dulliau adeiladu.

Byddwn yn trafod y newidiadau syml y gellir eu gwneud yn gyflym ac yn hawdd i'r ymyriadau mwy mawr megis inswleiddio waliau. Bydd manteision ac anfanteision yr opsiynau yn cael eu trafod ynghyd â Chyfreithiau a Rheoliadau a allai effeithio ar y dewisiadau a wnewch.
Ennill hyder i wneud penderfyniadau gwybodus am ôl-ffitio tra'n parchu'r nodweddion pensaernïol unigryw sy'n gwneud eich tŷ yn drysor.

 

I gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn, cwblhewch y ffurflen isod neu e-bostiwch canolfantywicentre@sirgar.gov.uk

Bydd dyddiadau pellach yn cael eu trefnu yn 2024 mewn gwahanol leoliadau yn Sir Gaerfyrddin. Os hoffech ei weld yn cael ei ddosbarthu yn eich tref - rhowch wybod i ni!

Nid oes tâl am y cwrs hwn diolch i gyllid gan Gronfa Lefelu i Fyny Llywodraeth y DU.

Cyflwyniad i Atgyweirio, Cynnal a Chadw ac Effeithlonrwydd Ynni mewn Hen Adeiladau

Rydym yn defnyddio'r data personol a ddarperir gennych ar y ffurflen hon ar gyfer gweinyddu'r rhaglen hyfforddi, casglu ffioedd os yw'n briodol, a monitro eich cynnydd a'ch canlyniadau (fel ennill cymwysterau). Gellir ei ddefnyddio hefyd mewn crynodebau ystadegol a chyhoeddiadau ymchwil, lle bydd yn ddienw ac ni chewch eich enwi. Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Mae prosesu eich data personol yn angenrheidiol ar gyfer cyfathrebu a rheoli’r hyfforddiant ac unrhyw restrau aros cysylltiedig. Felly, y sail gyfreithiol dros wneud hynny yw cyflawni tasg er budd y cyhoedd. Ni fyddwn yn rhannu’r wybodaeth hon ag unrhyw un o wasanaethau eraill y Cyngor na sefydliad allanol. Byddwn yn cadw eich data personol am 1 flwyddyn oni bai eich bod yn cydsynio i’ch manylion gael eu cynnwys yn ein Rhestr Postio am fwy o amser.
I gael rhagor o wybodaeth ynghylch eich hawliau ac i gael manylion cyswllt ein Swyddog Diogelu Data, ewch i’n gwefan: https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/cyngor-a-democratiaeth/diogelu-data/