Pennu calch

Canolfan Tywi

Dydd Llun 10 Mehefin 2024
Dim tâl

Nod y gweithdy undydd hwn yw darparu canllaw rhagarweiniol i baratoi a defnyddio morter calch.

Mae gan forter calch hanes hir o ddefnydd yn y DU, gyda thystiolaeth i’w gweld ledled y wlad ar adeiladau a strwythurau traddodiadol.

Bydd y cwrs yn trafod y defnydd o forter pwti calch neu forter ‘oer’ yn seiliedig ar galch hydrolig naturiol (NHLs) a morter cymysg poeth.

Bydd y cwrs yn ymdrin ag iechyd a diogelwch, cyfansoddion, paratoi morter, offer cymysgu cywir ac yn hollbwysig ar ba bwynt y dylid defnyddio'r morterau hyn ar gyfer cymwysiadau penodol.

Addasrwydd y cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at gontractwyr adeiladu (gan gynnwys seiri maen, bricwyr, gweithwyr calch) a Manylwyr (gan gynnwys penseiri, syrfewyr adeiladu, peirianwyr a gweithwyr proffesiynol treftadaeth eraill) sy’n ymwneud ag atgyweirio adeiladau hanesyddol, ailadeiladu a chydgrynhoi strwythurau hanesyddol.

Rhaglen y Cwrs – trwy gyfuniad o theori a sesiynau ymarferol

- Iechyd a diogelwch;

- Paratoi a defnyddio morter calch yn hanesyddol;

- Deall ystod a dulliau cynhyrchu rhwymwyr calch sydd ar gael yn y DU heddiw;

- Pwysigrwydd agregau, posolanau ac ychwanegion eraill

- Morter cymysg poeth

- Achosion methiant – gan gynnwys toddi araf, carboniad araf, lleoliadau gwlyb ac agored, defnyddiau anrhagweladwy ac osgoi methiannau;

- Datblygu manyleb ar gyfer atgyweiriadau morter calch – ffactorau i'w hystyried, cymysgedd cyfrannau, cymysgu offer a Safonau Adeiladu

Pennu Calch

Rydym yn defnyddio'r data personol a ddarperir gennych ar y ffurflen hon ar gyfer gweinyddu'r rhaglen hyfforddi, casglu ffioedd os yw'n briodol, a monitro eich cynnydd a'ch canlyniadau (fel ennill cymwysterau). Gellir ei ddefnyddio hefyd mewn crynodebau ystadegol a chyhoeddiadau ymchwil, lle bydd yn ddienw ac ni chewch eich enwi. Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Mae prosesu eich data personol yn angenrheidiol ar gyfer cyfathrebu a rheoli’r hyfforddiant ac unrhyw restrau aros cysylltiedig. Felly, y sail gyfreithiol dros wneud hynny yw cyflawni tasg er budd y cyhoedd. Ni fyddwn yn rhannu’r wybodaeth hon ag unrhyw un o wasanaethau eraill y Cyngor na sefydliad allanol. Byddwn yn cadw eich data personol am 1 flwyddyn oni bai eich bod yn cydsynio i’ch manylion gael eu cynnwys yn ein Rhestr Postio am fwy o amser.
I gael rhagor o wybodaeth ynghylch eich hawliau ac i gael manylion cyswllt ein Swyddog Diogelu Data, ewch i’n gwefan: https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/cyngor-a-democratiaeth/diogelu-data/