Hyfforddiant a Hanfodion NVQ: Gwaith Maen Treftadaeth

04/12/23

Rydym yn falch iawn o rannu ein bod wedi ennill y contract ar gyfer cyflwyno'r NVQ3 Sgiliau Adeiladu ym Maes Treftadaeth mewn Gwaith Saer, Plastro a Gwaith Maen yn 2024. Mae'r contractau hyn yn rhan o Raglen Sgiliau Cymwysedig Arbenigol y Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu.

Mae ein rhaglen hyfforddi hyblyg yn caniatáu i chi benderfynu a hoffech ddilyn yr hyfforddiant yn unig, neu a hoffech gael cymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant drwy ddilyn ein rhaglen NVQ3 Hyfforddiant ac Asesu.

Mae NVQ, neu Gymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol, yn gymhwyster seiliedig ar waith sy'n asesu cymhwysedd a sgiliau unigolyn mewn swydd benodol. Mae'r cymwysterau hyn wedi'u cynllunio i wella datblygiad proffesiynol, dilysu sgiliau ymarferol, a chyfrannu at weithlu medrus a chymwys.

Wedi'i deilwra ar gyfer gweithwyr adeiladu proffesiynol sy'n ceisio gwella eu sgiliau, mae'r rhaglen yn sicrhau cyflawni cymhwyster hyfforddi cydnabyddedig. Gall cwmnïau sydd wedi'u cofrestru gyda CITB fod yn gymwys i gael grantiau sy'n talu costau hyfforddi ac asesu, yn ogystal â chymorth ar gyfer costau teithio, llety, a threuliau oddi ar y safle. Os nad yw'ch cwmni wedi'i gofrestru gyda CITB, mae opsiynau hunanariannu hefyd ar gael.

Pam dysgu sgiliau treftadaeth?

Mae hyfforddi unigolion mewn sgiliau treftadaeth yn hollbwysig am wahanol resymau. Mae'r sgiliau hyn yn chwarae rhan ganolog wrth gadw a rheoli ein hadeiladau hanesyddol yn effeithiol. Mae angen meithrin arbenigedd o'r fath i feithrin cymuned sydd nid yn unig yn gwerthfawrogi ond sy'n diogelu'i threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog.

Gan fod atgyweirio a chynnal a chadw'r stoc adeiladau bresennol yn cyfrif am bron i hanner holl wariant y diwydiant adeiladu, mae'r sgiliau hyn hefyd yn hanfodol i economi Cymru. Hefyd, yr adeilad mwyaf cynaliadwy yw'r un sydd eisoes yn bodoli - mae deall sut i ofalu am ein hadeiladau hŷn yn hanfodol er mwyn lleihau allyriadau a gweithio tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy.

Dyma ddadansoddiad o'r hyn i'w ddisgwyl:

Beth yw elfennau NVQ Gwaith Maen Treftadaeth?

  • Gosod allan a chodi strwythurau gwaith maen cymhleth
  • Arfer Gorau wrth warchod neu adfer gwaith maen
  • Gwybodaeth ac adnabyddiaeth o ddeunyddiau ar gyfer gwaith maen treftadaeth
  • Technegau Arbenigol a ddefnyddir mewn gwaith maen treftadaeth
  • Adnabod Pensaernïaeth
  • Nodi diffygion- yr achos a'r effaith
  • Gwybodaeth am ddeddfwriaeth ynghylch cadwraeth a dealltwriaeth ohono

Mae cyfanswm o 20 diwrnod o hyfforddiant. Mae hyn fel arfer yn cael ei gyflwyno mewn blociau 4 x 1 wythnos.  

 

Sylwadau gan eraill

Roeddem wrth ein bodd yn croesawu Oliver Coe, Coe Stone Ltd i'n tîm o diwtoriaid ac aseswyr eleni. Mae Oliver yn Saer Maen Meistr gyda chyfoeth o brofiad yn gweithio ar brosiectau mawreddog. Roedd ei ddysgwyr eleni yn cynnwys Matthew James (Cadw); Max Dixon (Jones and Fraser Ltd.) a Chris Haxton (The Wessex Conservation Company).

Fel rhan o gwrs 2023, roeddem yn ddiolchgar i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ninefwr a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru am ddarparu prosiectau atgyweirio gwaith maen diddorol i'r grŵp weithio arnynt.

Wrth siarad am y cwrs, dyma beth oedd gan bob dysgwr i'w ddweud:

Matthew James

“Roedd yn werthfawr iawn i mi gan ei fod yn gyfle i ddysgu a gwella fy sgiliau a'u defnyddio'n ymarferol ar adeiladu treftadaeth ac ar safle gwaith. Yn hytrach nag mewn dosbarth.

Rwyf wedi gwneud y cwrs fel rhan o'm swydd ac rwy'n ddiolchgar iawn. Gwybodaeth fanwl am wahanol forterau calch ac yn manylu ar esboniadau o sut maen nhw'n gweithio a phryd i'w defnyddio. Nawr rwy'n defnyddio'r sgiliau hyn bob dydd, gan sicrhau, wrth weithio ar yr henebion hynafol, ein bod yn gwneud hynny'n gywir. Byddwn yn bendant yn argymell y cwrs. Mae'r staff hyfforddi yn serchog iawn ac wedi fy helpu llawer drwy'r broses.” 

Max Dixon

“Fe wnes i ddarganfod am y cwrs drwy fy nghyflogwr. Roeddwn i eisiau mynd drwyddo i fynd i'r cam nesaf o waith maen. Roedd yr holl bethau ymarferol yn wych - profiad da. Roedd y gwaith ar y safle yn berffaith i mi. Os ydych chi'n newydd, peidiwch â phoeni am beidio â gwybod digon, rydych chi'n dechrau gyda'r pethau sylfaenol a'r hanfodion ac yn mynd oddi yno.

“Rwy'n defnyddio'r sgiliau a ddysgais ar y cwrs bob dydd - rwy'n argymell y cwrs i eraill. Mae'n hwb hyder gan wybod y gallaf ddelio â'r amrywiaeth o waith ac ychwanegu haen arall at fy sgiliau.”

I gofrestru eich diddordeb, ac am ragor o fanylion, ewch i dudalen benodol y cwrs yma, a llenwch y ffurflen gyswllt.