Dyfodol i'n gorffennol: atgyweirio, ôl-osod a gwytnwch

14/11/23

Dyfodol i'n gorffennol: atgyweirio, ôl-osod a gwytnwch

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi prosiect pwysig a fydd yn gweddnewid sgiliau adeiladu a chadwraeth treftadaeth yn ein rhanbarth. Diolch i'r grant hael gan Gronfa Ffyniant Bro Llywodraeth y DU a'r cydweithio rhyngom, yma yng Nghanolfan Tywi, Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu a Sgiliau Adeiladu Cyfle, rydym yn cychwyn ar daith a fydd nid yn unig yn grymuso ein crefftwyr lleol ond hefyd yn sicrhau cynaliadwyedd ein hadeiladau hanesyddol gwerthfawr.

Dull hyfforddi cyfannol

Calon y prosiect hwn yw cyflwyno rhaglen hyfforddiant a lleoliadau gwaith NVQ Lefel 3 ar gyfer chwe myfyriwr mewn Gwaith Saer Maen Treftadaeth, Gwaith Coed a Phlastro. Bydd y myfyrwyr hyn yn cael pedair wythnos o hyfforddiant adeiladu arbenigol yng Nghanolfan Tywi, ac yna blwyddyn o asesu a lleoliadau gwerthfawr gyda chwmnïau lleol sy'n cymryd rhan mewn prosiectau treftadaeth. Bydd y profiad ymarferol hwn yn eu galluogi i ennill yr arbenigedd angenrheidiol sydd ei angen ar gyfer y cymhwyster a'u gwneud yn barod am swydd.

Yn ogystal â hyn, bydd hyfforddiant achrededig Lefel 3 atodol mewn Mesurau Effeithlonrwydd Ynni ar gyfer Adeiladau Hŷn a hyfforddiant achrededig Lefel 3 mewn Atgyweirio a Chynnal a Chadw Adeiladau Traddodiadol. Bydd y cyrsiau hyn ar gael i 58 o gontractwyr lleol, gan gyfoethogi eu set sgiliau ar gyfer marchnad arbenigol ond sylweddol.

Ymateb i nodau Cymru Sero Net

Mae gan Gymru dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog, gyda thua thraean o'i stoc dai yn cael ei hadeiladu'n draddodiadol, sy'n cyfateb i 500,000 o gartrefi. Mae'r prosiect hwn yn cyd-fynd yn uniongyrchol â nodau Cymru Sero Net trwy ganolbwyntio ar ddarparu hyfforddiant sy'n sicrhau cadw ac ôl-ffitio ein stoc dai bresennol, heb fod yn gyfyngedig i adeiladau rhestredig. Mae hyn yn hanfodol wrth leihau allyriadau a gweithio tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy i'n cymunedau.

Cynnig unigryw

Canolfan Tywi yw'r unig sefydliad sy'n darparu'r cymhwyster hwn yng Nghymru ar hyn o bryd. Ar ben hynny, mae'n un o ddim ond dau sefydliad sy'n cynnig Gwobr L3 mewn Mesurau Effeithlonrwydd Ynni ac Atgyweirio a Chynnal a Chadw mewn adeiladau traddodiadol yng Nghymru.

Mae'r galw presennol am gymwysterau NVQ3 yn denu myfyrwyr o gwmnïau cadwraeth arbenigol mawr y tu allan i'r rhanbarth. Fodd bynnag, mae anghenion penodol cwmnïau cadwraeth arbenigol llai yn Ne-orllewin Cymru yn aml yn parhau i fod heb eu diwallu. Efallai na fydd y cwmnïau lleol hyn yn gymwys i gael cyllid Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu ac yn ei chael hi'n anodd rhyddhau gweithwyr ar gyfer hyfforddiant, neu'n wynebu anawsterau wrth ennill y profiad helaeth sydd ei angen ar gyfer y cymhwyster. Mae'r prosiect hwn yn ceisio chwalu'r rhwystrau hyn a darparu cyfleoedd hyfforddi hanfodol.

Ateb galw sylweddol

Mae'r angen am y sgiliau hyn yn glir. Mae perchnogion adeiladau rhestredig a hŷn yn aml yn wynebu heriau wrth ddod o hyd i grefftwyr medrus i weithio ar eu strwythurau. Yn Sir Gaerfyrddin, lle mae adeiladau traddodiadol yn rhan annatod o adfywiad economaidd trefi hanesyddol, mae deall atgyweirio ac ôl-osod priodol yn hanfodol ar gyfer cynaliadwyedd y stoc adeiladu.

Mae ein partner, Sgiliau Adeiladu Cyfle, yn cydnabod gwerth cefnogi datblygiad sgiliau adeiladu traddodiadol a'r diffyg cyfleoedd hyfforddiant presennol yn y sector adeiladu, gan wneud y prosiect partneriaeth hwn yn hanfodol.

Effaith Gadarnhaol

Mae'r prosiect yn cynnig cyfle i seiri coed, plastrwyr, a seiri maen/bricwyr yn Ne-orllewin Cymru ennill cymwysterau NVQ Lefel 3 mewn Sgiliau Treftadaeth, arallgyfeirio eu sgiliau adeiladu, ac ennill profiad gwaith gwerthfawr.

Yn ogystal, bydd cwmnïau lleol sy'n ceisio gwella sgiliau eu gweithwyr gyda chymwysterau Lefel 3 achrededig mewn Atgyweirio a Chynnal a Chadw ac Effeithlonrwydd Ynni ar eu hennill. Mae'r prosiect yn rhagweld y bydd chwe myfyriwr yn derbyn hyfforddiant a chymwysterau NVQ3, gan eu gwneud yn asedau gwerthfawr iawn i'r sector adeiladu treftadaeth. Ar ben hynny, bydd gwaith atgyweirio, cynnal a chadw ac ôl-ffitio priodol yn cael ei wneud yn y rhanbarth, gan gyfrannu at gynaliadwyedd ein hadeiladau hanesyddol.

Bydd y cydweithrediad hwn rhwng Canolfan Tywi a Cyfle yn hwyluso mwy o fusnesau adeiladu lleol yn y rhanbarth, gan ddarparu cymorth rhwydweithio, gwybodaeth a chyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus i fuddiolwyr.

Mae gwaddol y prosiect hwn yn ymestyn y tu hwnt i'w amserlen. Trwy fuddsoddi mewn uwchsgilio a thalent leol, ein nod yw sicrhau dyfodol lle mae cadwraeth adeiladau hanesyddol mewn dwylo medrus. Bydd gwaddol y crefftwyr hyfforddedig hyn yn parhau i ddylanwadu ar y sector, gan sicrhau dilysrwydd a gwydnwch trysorau hanesyddol ein rhanbarth. Mae Canolfan Tywi a'i phartneriaid yn gyffrous i gychwyn ar y daith hon, gan osod y sylfaen ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy a chyfoethog yn ddiwylliannol.

Cadwch lygad am fwy o ddiweddariadau wrth i ni symud ymlaen gyda'r prosiect trawsnewidiol hwn!

I gael rhagor o wybodaeth a diweddariadau, cysylltwch â ni drwy glicio yma.