Cyhoeddi ein Partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Muriau Tref Penfro!

20/05/24

Cyhoeddi ein Partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Muriau Tref Penfro!

Rydym ni yng Nghanolfan Tywi wrth ein bodd i fod yn bartner gydag Ymddiriedolaeth Muriau Tref Penfro (PTWT) yn ein cenhadaeth i warchod treftadaeth bensaernïol trwy hyfforddiant gwaith maen. Dros y tair blynedd diwethaf, rydym wedi cydweithio ar ystod o raglenni arbenigol.

Mae Ymddiriedolaeth Muriau Tref Penfro yn cael ei goruchwylio gan wyth Ymddiriedolwr lleol ac mae’n gweithredu fel sefydliad Corfforedig Elusennol sydd wedi’i gofrestru yng Nghymru. Ei chenhadaeth yw diogelu a chadw archeoleg nodedig muriau tref Penfro, gwella dealltwriaeth y cyhoedd a mynediad i dreftadaeth, a thynnu sylw at arwyddocâd rhyngwladol y safle hanesyddol hwn. Trwy gydweithio â phartneriaid fel ni, mae ymdrechion cadwraethol Ymddiriedolaeth Muriau Tref Penfro yn gwarchod muriau’r dref ac yn cyfrannu at les cymdeithasol ac economaidd ein cymuned leol drwy feithrin datblygiad sgiliau.

Gyda’i gilydd, mae ein sefydliadau wedi ymrwymo i sicrhau bod muriau hanesyddol Penfro yn parhau i fod yn destun balchder a budd am genedlaethau i ddod.

Drwy ein partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Muriau Tref Penfro, rydym yn gyffrous i ehangu ein rhaglen hyfforddi gwaith maen treftadaeth er budd cynulleidfa ehangach y tu hwnt i ddysgwyr Coleg Sir Benfro. Byddwn yn darparu cyfleoedd hyfforddi nid yn unig i fyfyrwyr ond hefyd i berchnogion waliau, trigolion lleol, a gweithwyr adeiladu proffesiynol hefyd.

Mae PTWT wedi lansio cwrs pythefnos yn ddiweddar yn cyflwyno pum dysgwr Lefel 1 i waith maen traddodiadol, lle cafodd myfyrwyr y fraint unigryw o gael eu hyfforddi gan Oliver Coe, Meistr Saer maen lleol uchel ei barch, wrth weithio ar ddarn o furiau hanesyddol y dref.

Wrth edrych ymlaen, rydym yn cynnig cyfres o gyrsiau am ddim dros y misoedd nesaf wedi’u teilwra ar gyfer perchnogion a gofalwyr adeiladau hanesyddol – ceidwaid cymunedol ein treftadaeth bensaernïol annwyl! Boed perchnogion yn gyfrifol am waliau tref neu eiddo cyn 1919 yn Sir Benfro, mae’r cyrsiau hyn wedi’u cynllunio i roi’r sgiliau hanfodol i unigolion ar gyfer cadw rhannau gwerthfawr o hanes.

Cynhelir y rhan fwyaf o gyrsiau yn Nhŷ’r Ffowndri ar Gomin Penfro, gyda rhai sesiynau ar gael ar-lein er hwylustod:

Dydd Mercher 8 Mai, 10am - 4pm: Canllaw i waith atgyweirio a chynnal a chadw hanfodol ar eich eiddo hanesyddol - ar gyfer perchnogion eiddo
Dydd Llun 9fed a dydd Mawrth 10fed Medi, 10am bob dydd: Dyfarniad Lefel 3 mewn Atgyweirio a Chynnal a Chadw Adeiladau Traddodiadol (cyn 1919)—i Weithwyr Adeiladu Proffesiynol
Dydd Mercher 18 Medi: Caniatâd Adeilad Rhestredig - Canllaw Cam-wrth-Gam i berchnogion eiddo (ar-lein)
Dydd Llun 7fed a dydd Mawrth 8fed Hydref, 10am bob dydd: Dyfarniad Lefel 3 mewn Atgyweirio a Chynnal a Chadw Adeiladau Traddodiadol ar gyfer Gweithwyr Adeiladu Proffesiynol
Dydd Mercher 30 Hydref, 10am - 4pm: Asesiad o'r Effaith ar Dreftadaeth ar gyfer Gweithwyr Adeiladu Proffesiynol
Dydd Llun 18 Tachwedd, 10am – 4pm: Arweiniad i waith atgyweirio a chynnal a chadw hanfodol ar eich eiddo hanesyddol ar gyfer perchnogion eiddo
(Dyddiad i'w gyhoeddi): Pennu Calch ar gyfer Gweithwyr Adeiladu Proffesiynol


Gellir archebu lle yn hawdd drwy Eventbrite, drwy fynd i wefan Ymddiriedolaeth Muriau Tref Penfro, yma - Facebook neu drwy e-bostio pembroketwt@gmail.com. Brysiwch - bydd lleoedd yn gyfyngedig!