£120

Hyfforddiant ac Asesiad ar y Safle

Lleoliadau amrywiol

         

Mae'r cwrs hwn yn cael ei ariannu gan CITB a Cadw a ddarperir drwy prosiect Adeiladu ym Maes Treftadaeth yng Nghymru.

Beth yw hyfforddiant ac asesiad ar y safle? 

Mae'r Trywydd Hyfforddiant ac Asesiad ar y Safle – a elwir yn gyffredinol yn OSAT – wedi cael ei sefydlu gan Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu i ddarparu ffordd syml ond trylwyr o wybod bod gan rywun y sgiliau a'r gallu i weithio mewn maes sy'n defnyddio crefft. Mae'r ymgeisydd yn ennill ei NVQ3 drwy asesiadau yn y gweithle a thrwy gyflwyno tystiolaeth ei fod yn bodloni'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer gweithwyr medrus ar y Lefel NVQ sy'n ofynnol. 

Beth yw’r gofynion o ran bod yn gymwys? 

 • Mae'n rhaid eich bod yn cael eich cyflogi gan gwmni sydd wedi cofrestru gyda Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu. Os ydych yn ansicr a ydych wedi eich cofrestru gyda Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu neu os hoffech gael cyngor am sut mae cofrestru, cysylltwch â'r Swyddog Prosiectau 
 • Mae'n rhaid eich bod yn gallu dangos bod gennych y sgiliau eisoes, neu y byddwch yn gallu bodloni'r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer gweithwyr medrus ar Lefel NVQ o fewn amserlen 18 mis OSAT.  

Beth sy'n digwydd os caf fy nerbyn i OSAT? 

Os bydd eich cais i'r cynllun yn llwyddiannus, byddwch yn cael asesydd a fydd yn dod i'ch gweithle i siarad am eich profiad gwaith hyd yn hyn ac i lunio cynllun hyfforddiant ac asesu gyda chi.  

Bydd yr asesydd yn ymweld â phob ymgeisydd tua 5 gwaith dros gyfnod y cwrs (gall y cwrs amrywio o 6 i 18 mis yn dibynnu ar brofiad presennol). Bydd eich asesydd yn rhoi arweiniad ac yn eich helpu i gasglu tystiolaeth ar gyfer eich cymhwyster.  

Os na all ymgeisydd ddangos pob un o'r cymwyseddau gyda'i brif gyflogwr, bydd swyddog y prosiect yn cefnogi ac yn trefnu lleoliadau gwaith gyda chwmnïau eraill sy'n cwblhau gwaith treftadaeth.  

Faint mae OSAT yn ei gostio? 

Cost OSAT yw £720 fesul ymgeisydd.  

Mae grant cyflawniad o £600 ar gael i'r cyflogwr ar ôl cwblhau OSAT.  

Cost wirioneddol OSAT i'r cyflogwr felly yw £120. Bydd y Swyddog Prosiect Adeiladu ym maes Treftadaeth yn egluro sut mae hyn yn gweithio ac yn cynnig cymorth ar hyn.  

Pa gymorth a chefnogaeth sydd ar gael? 

Byddwch yn cael cefnogaeth yn ystod eich amser ar y cynllun hyfforddiant gan Swyddog Prosiect Adeiladu ym maes Treftadaeth ac Asesydd NVQ3 sy'n meddu ar y sgiliau priodol, a fydd yn cael ei neilltuo i chi. Bydd y ddau yn gallu darparu cefnogaeth ac arweiniad yn ystod eich amser ar y cynllun. 

Beth yw'r sgiliau a'r cymwyseddau sydd eu hangen i fod yn gymwys ar gyfer OSAT? 

Gweler isod grynodeb o'r sgiliau fyddai'n ddisgwyliedig cyn cychwyn OSAT. Mae manylion llawn am y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer pob crefft ar gael ar gais.  

Dylai darpar ymgeiswyr gwaith coed fod yn gallu dangos profiad o'r sgiliau gwaith canlynol: 

 • Gweithio ar brosiectau cadwraeth ac adfer
 • Cadw neu adfer cynnyrch o bren e.e. waliau, drysau, grisiau, toeau, panelau
 • Adnabod diffygion mewn gwaith coed – achos ac effaith
 • Gwybodaeth am ddeunyddiau a'r gallu i'w clustnodi
 • Profiad o weithio ar sail cynlluniau
 • Ar gyfer trywydd saernïaeth yn y gweithdy (Bench Joinery):
  • Mesur, ysgrifellu ac atgyweiriadau saernïaeth ar y safle
  • Ffitio a chydosod cynnyrch saernïaeth e.e. setiau drws, drysau, ffenestri codi llithrol, grisiau a gosodion
  • Gwneud a defnyddio jigiau
  • Gosod saernïaeth mewn cyd-destun hanesyddol
 • Ar gyfer trywydd fframwaith pren trwm
  • Adfer gwaith pren trwm e.e. waliau, lloriau a thoeau
  • Profiad o wahanol fathau o uniadau a dulliau o dorri

Dylai darpar ymgeiswyr caregwaith fod yn gallu dangos profiad o'r sgiliau gwaith canlynol:   

 • Nodi strwythurau caregwaith cymhleth e.e. proffiliau cornel 
 • Codi strwythurau caregwaith cymhleth e.e. bwâu  
 • Gweithio ar brosiectau cadwraeth ac adfer  
 • Cadw neu adfer strwythurau caregwaith, gwaith brics neu bridd 
 • Dyblygu strwythurau presennol a sefydlogi strwythurau 
 • Paratoi a chymysgu morterau calch  

Dylai darpar fyfyrwyr plastro (solet a ffibrog) fod yn gallu dangos profiad o'r sgiliau gwaith canlynol: 

 • Gweithio ar brosiectau cadwraeth ac adfer 
 • Dewis a chymysgu defnyddiau ar gyfer gwaith mewnol ac allanol 
 • Cynhyrchu arwynebau plastr solet 
 • Cadw arwynebau solet wedi'u plastro  
 • Dewis a chymysgu defnyddiau ar gyfer gwaith ffibrog 
 • Cynhyrchu a gosod gwaith plastro ffibrog
 • Cadw gwaith plastro calch ffibrog a/neu in situ