Ffair Adeiladau Rhestredig 2022

Canolfan Tywi, Fferm Dinefwr, Llandeilo Sir Gaerfyrddin SA19 6RT

TBC
Am ddim

Mae'r digwyddiad cyffrous hwn yn cyfle i gwrdd ag arbenigwyr adeiladau hanesyddol gyda'i gilydd yn Canolfan Tywi, gan gynnwys Swyddogion Treftadaeth Adeiledig Sir Gaerfyrddin, penseiri, syrfewyr, contractwyr ac arbenigwyr crefft.  Byddant wrth law, drwy gydol y dydd, i gynnig cyngor a gwybodaeth yn ymwneud â'ch holl anghenion adeiladau hanesyddol.

Yn y digwyddiad hwn byddwch yn gallu: gwrando ar sgyrsiau addysgiadol am brosiectau adnewyddu, arbed ynni, y broses o gael caniatâd adeilad rhestredig ymhlith pynciau eraill; trafod eich anghenion adeiladu hanesyddol penodol; siarad â darpar grefftwyr arbenigol a allai eich helpu i gyflawni eich prosiect.

 

Arddangoswyr

Addasu

Atgyweirio, cynnal a chadw, cynaliadwyedd ac ymgynghorydd ôl-osod.

steve@addasu.co.uk

ww.addasu.co.uk

Instagram - addasu2019

Our Fading Heritage

Mae Our Fading Heritage yn brosiect cydweithredol ym maes y Celfyddydau Gweledol sy'n Nodi Adeiladau mewn Perygl. Gyda'i gilydd, mae Andy Faulkner a Jemma Gunning yn codi ymwybyddiaeth o'r nifer fawr o adeiladau a safleoedd pwysig ledled y DU sy'n wynebu cael eu gadael ac yn mynd â'u pen iddynt, yn cael eu haddasu y tu hwnt i bob adnabyddiaeth neu'n cael eu clirio yn ystod prosiectau datblygu a seilwaith. 

Mae gwaith celf Andy yn rhoi sylw i'w ddiddordeb gydol oes mewn adeiladau hanesyddol, yn enwedig y rhai sy'n adfeilio, yn dirywio neu o dan fygythiad - ac mae'r diddordeb hwn wedi bod yn sylfaen i'w yrfa fel Pensaer adeiladau hanesyddol. Mae adeiladau y mae pobl wedi'u gadael neu'r rhai sy'n dadfeilio yn tynnu ei sylw, ynghyd â'r modd y mae strwythurau'n trawsnewid wrth iddynt ddirywio, a'r modd y mae planhigion yn adennill eu lle wrth i weithgarwch dynol a natur frwydro.

Mae Jemma yn wneuthurwr printiau ym Mryste sy'n arbenigo mewn prosesau ceugerfio a lithograffeg.

Mae ei gwaith yn rhoi sylw i ddogfennu dirywiad trefol a diwydiannol. Mae ei diddordeb mewn cofnodi treigl amser yn cael ei ysgogi gan hiraeth a'r cwestiynau sy'n codi ynghylch y tirweddau coll a'r rhai angof.

Instagram: @ourfadingheritage @jemma_gunning_printmaker @andyfaulknerartist 

Black Mountain Conservation

Mae Black Mountain Conservation yn fusnes bach wedi'i leoli yn Sir Gaerfyrddin ac yn Wiltshire sy'n gweithio ledled y DU. Mae'n darparu gwasanaethau ar gyfer adeiladau a adeiladwyd mewn modd traddodiadol (cyn 1919) yn ogystal ag adeiladau eco/cynaliadwy (gan gynnwys Datblygiadau Un Blaned). Daeth Bella yn blastrwr calch oherwydd ei hangerdd tuag at hen eiddo gwerinol ac, ynghyd â'i hanes gyrfa mewn addysgu, hyfforddi a datblygu cymunedol, mae wedi canolbwyntio ar weithio gyda pherchnogion tai a grwpiau cymunedol, gan annog pobl i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gynnal a chadw eu heiddo ac annog y rhai o gefndiroedd sydd heb gynrychiolaeth ddigonol i ystyried adeiladu fel gyrfa. Ar hyn o bryd mae Bella'n astudio ar gyfer MSc mewn Cadwraeth Adeiladau ac mae'n aelod cyswllt o'r Sefydliad Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol (IHBC).

Mae Black Mountain Conservation yn gwneud gwaith ar eiddo gan gynnwys pwyntio, atgyweirio gwaith maen, plastro a gwyngalchu ac mae hefyd yn cynnal cyrsiau ar gyfer perchnogion tai a grwpiau cymunedol yn y meysydd hyn. Ar hyn o bryd mae Bella yn gweithio gyda Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) a Circus Eruption, sydd wedi'i leoli yn hen Eglwys San Luc (Cwmbwrla), i dynnu sylw at y diffyg sgiliau traddodiadol ym maes adeiladu ac i ymgysylltu â phenseiri i ddatblygu rhagor o ymwybyddiaeth o gadwraeth wrth weithio.

Mae Black Mountain Conservation yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ymgynghori, gan ddarparu adroddiadau manwl ynghylch cyflwr adeiladau gydag argymhellion am waith atgyweirio, cynlluniau rheoli cadwraeth, arolygiadau pob pum mlynedd, asesiadau a datganiadau o'r effaith ar dreftadaeth, ceisiadau am ganiatâd adeilad rhestredig ac ymchwil hanesyddol i eiddo.

hello@blackmountainconservation.co.uk

www.blackmountainconservation.co.uk/

Instagram -politelyplastered

Branford Building Conservation Ltd

Mae Paul yn cynnal arolygon sy'n asesu patholeg adeiladau, yn enwedig y rhai sydd â diffygion. Mae ganddo ddiddordeb mewn adeiladau traddodiadol a hanesyddol, gan gynnwys gwaith cynaliadwy i atgyweirio ac i addasu adeiladau traddodiadol. Mae wedi bod yn rhan o'r broses gadwraeth ar gyfer llawer o adeiladau traddodiadol o adeiladau ategol ac eiddo crand mawr ac eglwysig. 

Mae Branford Building Conservation yn cynnal amrywiaeth o arolygon arbenigol gan gynnwys cyn prynu; arolygon llawn o adeiladau; arolygon lleithder, dadansoddi diffygion a diagnosis.  Mae hefyd yn darparu gwasanaeth ymgynghori ynghylch: atgyweirio, addasu, cadwraeth, difrod llifogydd a gwaith lliniaru.  Mae ei waith hefyd yn cynnwys lluniadau, ceisiadau Adeiladau Rhestredig, caniatâd rheoleiddio adeiladau a chynllunio, manylebau, rheoli prosiectau a dod o hyd i grefftwyr ac i gontractwyr.

Branfordbuildingconservation@gmail.com

www.branfordbuildingconservationltd.co.uk

Cariad Glass

Mae Chris Dodd wedi bod yn gweithio gyda gwydr ers 2002, gan ddefnyddio offer a thechnegau traddodiadol a ddefnyddiwyd gan artistiaid gwydr lliw gannoedd o flynyddoedd yn ôl. Mae hefyd yn arbenigo mewn adfer gwydr lliw.

Ymunodd Justine â'i gŵr yn y stiwdio yn amser llawn yn 2014 ac mae'n arbenigo mewn peintio gwydr yn greadigol sydd wedyn yn cael ei danio mewn odyn, yn ogystal â sgwrio gwydr â thywod a gwneud gwaith stensil.

Gellir gweld ein gwaith comisiwn gwreiddiol mewn eiddo domestig, capeli ac eglwysi yn ogystal â busnesau lleol ledled y DU a thu hwnt. Hefyd mae ein gwaith wedi ymddangos ar ffurf fideo yn Amgueddfa Victoria ac Albert.

Mae ein stiwdio ar agor i'r cyhoedd, a hefyd mae gennym ddetholiad hardd o waith gan grefftwyr lleol eraill yn ein horiel olau ogoneddus sydd â digon o awyr iach.

chris@cariadglass.co.uk

https://www.cariadglass.co.uk

Instagram: cariadglass

Carmarthenshire County Council Planning Ecology

Gallwn roi cyngor ichi ynghylch rheoli eich adeilad rhestredig a'r ystlumod sy'n byw yno (ac a allai fod yn hoffi byw yno) a rhoi cyngor cyffredinol i chi ynghylch bioamrywiaeth.

www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/planning/ecology-advice/#.Yk2Vx6hKjIU

Celtic Sustainables

Cyflenwyr paent-eco, addurniadau naturiol ac eco-gyfeillgar, cynhyrchion adeiladu cynaliadwy a rhai sy'n arbed ynni

www.celticsustainables.co.uk

Instagram:  celticsus

CJ consulting

Sefydlwyd CJ Consulting gan Caroline James yn 2016 i roi cymorth a chefnogaeth i unrhyw un sy'n cael trafferth â'i hen adeilad. Mae ystod lawn o wasanaethau amlddisgyblaethol ar gael ar gyfer prosiectau sy'n ymwneud â chynnal a chadw, atgyweirio, adnewyddu, addasu ac ehangu yn ogystal ag adeiladau newydd o fewn cyd-destun hanesyddol. Mae gan Caroline dros 25 mlynedd o brofiad mewn treftadaeth ac mae'n un o blith nifer fach yn unig o Benseiri Cadwraeth Arbenigol achrededig gyda Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (RIBA) yng Nghymru.

info@cjconsulting.online

www.cjconsulting.online

Facebook: CJconsulting1

Instagram: carolinejames6185

Twitter:@CJconsulting_

CJ Plastering & Lime Specialists

Mae gan CJ Plastering and Lime Specialists bron i bymtheg mlynedd o brofiad yn cyflawni pob agwedd ar waith plastro modern a thraddodiadol ledled de Cymru.

carl_evans91@hotmail.co.uk

Instagram:  cjplasteringandlimespecialist

 

Coe Stone Ltd

Mae Coe Stone Ltd yn ymgymryd â phob agwedd ar waith saer maen traddodiadol, gan gynnwys cerfio a gosod pyst ffenestri ac ailadeiladu meindyrau. Gallwn ddylunio a chreu darnau 'unigryw' o'r newydd neu atgyweirio gwaith cerrig hanesyddol yn ofalus.

enquiries@olivercoe.com

www.olivercoe.com

Donald Insall Associates

Mae Donald Insall Associates yn gwmni pensaernïol ac yn ymgynghoriaeth adeiladau hanesyddol arobryn, sy'n arbenigo mewn atgyweirio, addasu, gwarchod a gofalu am adeiladau a lleoedd hanesyddol, yn ogystal â dylunio adeiladau newydd ar gyfer safleoedd sensitif.

bath@insall-architects.co.uk

www.donaldinsallassociates.co.uk

Twitter: @InsallArch

Instagram: insallarch

Gwaith Pren Dominic Wright Woodwork

Celfi pwrpasol ac atgyweiriadau a chopïau o waith coed gwreiddiol wedi'u cynhyrchu'n bwrpasol yn ôl archebion.

saeerpren@gmail.com

www.dominicwrightwoodwork.com

Instagram: dominincwrightwoodwork

Kayvic Plasterwork

Sefydlwyd Kayvic yn 1976. Mae ein hystafell arddangos, ein swyddfa a'n ffatri i gyd wedi'u lleoli yng Nghapel Hendre, Rhydaman. Rydym yn gwmni lleol sy'n arbenigo mewn gwaith plastro addurniadol. Rydym yn cyflawni'r holl elfennau o waith plastro addurniadol - yr hen a'r newydd - gan gynnwys gwneud gwaith adfer i adeiladau rhestredig. Mae ein gwaith yn cynnwys cynnal arolygon, asesu a gwneud templedi i atgynhyrchu mowldinau gwreiddiol sydd yna'n cael eu creu â llaw yn ein ffatri yng Nghapel Hendre. Mae gosod hefyd yn rhan o'r gwaith, lle gwelir cornis a mowldinau newydd yn gweddu i'r rhai sydd yno eisoes. Mae ein tîm dylunio bob amser wrth law i roi cyngor. Yr elfen arall i'r busnes yw mowldinau ysgafn allanol. Gellir cynllunio'r rhain hefyd i fod yn addas ar gyfer unrhyw adeilad allanol.

Nathan Goss Conservation

Prif faes arbenigedd Nathan yw cadwraeth ac adfer adeiladau cyn 1919.  Mae wedi'i leoli yn Aberaeron, Ceredigion, ond mae'n gweithio ledled yr Alban, Cymru, Lloegr ac yn Rhyngwladol gyda Chronfa Henebion y Byd. Mae Nathan Goss Conservation yn ymfalchïo mewn gwaith pwrpasol ar gyfer cleientiaid, gan dynnu ar brofiad a gafodd o'r grefft yn ymarferol ac o sectorau adeiladu proffesiynol.

Mae gan Nathan dros 30 mlynedd o brofiad o weithio mewn gwaith saer a gwaith coed, cynnal arolwg o adeiladau hanesyddol, rheoli prosiectau, ceisiadau am ganiatâd adeilad rhestredig, ysgrifennu manylebau, hyfforddiant mewn sgiliau traddodiadol, cyngor ynghylch cadwraeth, adfer ac atgyfnerthu hen adeiladau.

nathan@nathangoss.co.uk

www.nathangoss.co.uk

Jones & Fraser

Atgyweiriadau Eglwysig, AdeiladwyrTraddodiadol, Cadw ac Adfer Gwaith Cain. Arbenigwyr mewn Adeiladau Rhestredig a Chofrestredig.

info@jonesandfraser.com

http://www.jonesandfraser.com

Instagram: jones_fraser

Pembrokeshire Limework

Mae Jason yn blastrwr calch profiadol iawn ac mae ganddo dros 20 mlynedd o brofiad yn y diwydiant adeiladu.  Mae gwaith adnewyddu ac adfer wrth wraidd y gwaith a wneir gan Pembrokeshire Limework, sy'n cyflawni pob agwedd ar waith mewnol ac allanol, gan gynnwys plastro a rendro; gwaith plastro addurnol ar gornisiau; a gwaith gyda deunyddiau mwy arloesol megis calch cywarch.

info@pembrokeshirelimework.co.uk

www.pembrokeshirelimework.co.uk

Instagram: pembrokeshire_lime_work_

Pembrokeshire Thatch and Carpentry Services

Mae'r cwmni wedi bod yn gweithio ar adeiladau rhestredig a gwaith newydd ledled y DU ers 1982, a hynny gan ddefnyddio deunyddiau cynaliadwy a gweithredu mewn modd moesegol.

Mae'n arbenigo mewn toi gyda dulliau a deunyddiau traddodiadol a gwerinol, ailadeiladu hanesyddol, archaeoleg arbrofol, gwaith amgueddfeydd ac addysg a hyfforddiant. Mae'n gwneud gwaith coed gan ddefnyddio technolegau hynafol a chyfoes.

pembsthatch@hotmail.com

www.thatchingwales.co.uk

Instagram: alanjones3464

Pressure Wash Wales

Mae Pressure Wash Wales wedi'i ardystio i ddefnyddio DOFF, y system lanhau cerrig, sy'n cael gwared ar baent a gorchuddion eraill ynghyd â thyfiant biolegol heb fod angen defnyddio bywleiddiad. Fe'i defnyddir ar gyfer cadwraeth ac adfer gwaith cerrig sensitif

washwales07@gmail.com

www.washwales.co.uk

Timber Roots

Mae Timber Roots yn creu fframiau traddodiadol o goed derw a dorrwyd rhwng tri a deunaw mis yn ôl ac yn gweithio mewn cadwraeth adeiladau ynghyd â gwneud gwaith saer a gwaith coed modern. Yma yn Timber Roots rydym yn mwynhau defnyddio technegau traddodiadol a deunyddiau adeiladu modern sy'n cynnal ac yn cyd-fynd â'n treftadaeth adeiledig, gan greu amgylchedd iach a chynaliadwy i fyw a gweithio ynddo. 

Strwythurau pren newydd sydd wedi'u fframio mewn modd traddodiadol yw ein harbenigedd, ond rydym hefyd yn mwynhau gweithio ar gadwraeth adeiladau hŷn, gan weithio gyda chrefftwyr angerddol eraill yn y sector hwn.

timberrootscarpentry@gmail.com

www.timberroots.co.uk

Ty Mawr Lime

Wedi'i sefydlu ym 1995 gan Nigel a Joyce Gervis, mae Tŷ-Mawr Lime Ltd wedi gwneud cyfraniad enfawr o ran defnyddio deunyddiau adeiladu traddodiadol yng Nghymru unwaith eto, ac mae wedi dod yn un o arweinwyr y farchnad o ran dylunio, gweithgynhyrchu a dosbarthu deunyddiau adeiladu sy'n gydnaws â'r amgylchedd a systemau sy'n darparu siop un stop i gleientiaid ledled y DU.  Mae dull Tŷ-Mawr tuag at adeiladau a chynnyrch adeiladu wedi ysbrydoli egwyddorion sy'n graidd i'r busnes cyfan, sef Gofalu am Adeiladau; Gofalu am yr Amgylchedd a Gofalu am Iechyd.

Mae morteri calch, plastrau a chynnych paent traddodiadol ac arloesol Tŷ-Mawr wedi cael eu defnyddio i ofalu am adeiladau rhestredig ledled y wlad a'u hatgyweirio.  Defnyddir eu deunyddiau inswleiddio cynaliadwy mewn waliau, lloriau a thoeon. Mae Tŷ-Mawr hefyd yn darparu hyfforddiant a gwasanaeth ymgynghori.

www.lime.org.uk

Instagram: tymawrlime

Tywi Centre Heritage Carpentry

Mae Tom yn saer treftadaeth ac mae ganddo angerdd penodol dros ffenestri a gwydr hanesyddol. Ar hyn o bryd mae'n gweithio fel hyfforddwr as asesydd i Ganolfan Tywi, felly nid yw'n gwneud atgyweiriadau ymarferol i gwsmeriaid.  Fodd bynnag, mae ei wybodaeth am ffenestri ac atgyweirio ffenestri'n sylweddol a bydd ar gael i ateb eich holl gwestiynau am ofalu am hen ffenestri a'u hatgyweirio.

tduxbury@carmarthenshire.gov.uk

Tywi Centre

Canolfan Tywi Centre, Dinefwr Farm, Llandeilo, Carmarthenshire, SA19 6RT

01558 824271

Ar gyfer addysg a hyfforddiant mewn perthynas ag adeiladau hanesyddol: canolfantywicentre@sirgar.gov.uk

I gael gwybodaeth am gais ar gyfer adeiladau rhestredig: bhconsultations@sirgar.gov.uk

Facebook ac Instagram:  @CanolfanTywiCentre

Mae Canolfan Tywi yn rhan o Wasanaeth Treftadaeth Adeiledig Cyngor Sir Caerfyrddin ac mae'n hyrwyddo'r gwaith o ofalu am yr hen adeiladau yng ngorllewin Cymry a'u hatgyweirio drwy ddarparu gwybodaeth, hyfforddiant a chymorth i berchnogion cartrefi, adeiladwyr, asiantiaid a gweithwyr proffesiynol ym maes adeiladu.

Cyflwyniadau

10:30  Adeiladau mewn Perygl (neu fywyd mewn adfeilion) Cyflwynwyd gan Richard Keen

Y Cyflwyniad: Mae'r trosolwg hwn yn manteisio ar fy mhrofiad o ddelio ag adeiladau hanesyddol Cymru gan dynnu sylw at rai o'r llwyddiannau a methiannau personol o ran cadw a gwarchod. Mae gofalu am nodweddion ffisegol a chysylltiadol ein treftadaeth adeiledig yn gofyn am ofal, empathi a lefel briodol o ostyngeiddrwydd. Mae adeiladu hanesyddol yn 'ddogfennau' pwysig iawn i'n helpu i ddeall ein hanes a chysylltu'r gorffennol â'r presennol.

Y Siaradwr: Mae Richard bellach wedi ymddeol ar ôl dros hanner can mlynedd o weithio ym maes treftadaeth Cymru gan gynnwys gweithio i Amgueddfa Cymru, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a chynnal gwasanaeth ymgynghori yn arbenigo yn y sectorau treftadaeth, tirwedd, diwylliant a thwristiaeth. Bu'n gwasanaethu ar Fwrdd Henebion Cymru, yn Gadeirydd Cyngor Adeiladau Hanesyddol Cymru, Ymddiriedolwr y Gronfa Treftadaeth Bensaernïol ac Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Sioraidd Cymru. Mae wedi ysgrifennu'n eang ar dreftadaeth Cymru ac wedi ysgrifennu a chyflwyno llawer o raglenni teledu a radio. Ar hyn o bryd mae'n cyfrannu'n rheolaidd i gyfres o ffilmiau byrion ar hanes Cymru sy'n ymddangos ar Facebook ac YouTube.

11:30  Cyfleoedd a Risgiau Ôl-ffitio Hen Adeiladau.  Cyflwynwyd gan Nigel Gervis, Calch Tŷ Mawr

 Y Cyflwyniad: Bydd y cyflwyniad hwn yn ymdrin â hanfodion egwyddorion adeiladu sy'n caniatáu i adeiladau 'anadlu' ac yn trafod yr ystod o ddeunyddiau a dulliau sy'n addas ar gyfer gwella effeithlonrwydd ynni adeiladau hanesyddol. Bydd yn tynnu sylw at rai o fanteision amlwg gwella perfformiad ynni adeiladau hanesyddol, ond hefyd y risgiau o ran cyflawni a gweithredu prosiect yn y ffordd anghywir.

Y Siaradwr: Ar y cyd â'i wraig, Joyce, sefydlodd Nigel Tŷ Mawr Lime ym 1993 ac ers hynny maent wedi bod yn datblygu eu heiddo rhestredig yng nghanol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a'u busnes sy'n gweithgynhyrchu deunyddiau adeiladu calch ar gyfer gwarchod hen adeiladau ac adeiladau hanesyddol ac ar gyfer adeiladau cynaliadwy newydd.

Mae pryder am yr amgylchedd, yn enwedig o ran lleihau effaith adeiladau ar yr amgylchedd, yn rhoi ffocws pwysig i Nigel a Joyce ac mae'n parhau i fod yn un o egwyddorion busnes craidd Tŷ Mawr heddiw. Mae'r athroniaeth hon wrth wraidd datblygiad y cwmni o ystod unigryw o ddeunyddiau adeiladu ecogyfeillgar sy'n gydnaws ag egwyddorion adeiladu sy'n caniatáu i adeiladau 'anadlu' gan gynnwys paent a gorffeniadau, byrddau adeiladu (byrddau ffibr pren, byrddau gwlân pren a byrddau corc) yn ogystal â nwyddau inswleiddio wedi'u gwneud o wlân defaid Cymru a chywarch Prydeinig, ac amrywiaeth o systemau inswleiddio gan gynnwys llawr calchgrit wedi'i inswleiddio, system to cynnes ac amrywiol systemau Inswleiddio Waliau Mewnol ac Allanol gan ddefnyddio'r cynhyrchion uchod. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.lime.org.uk

12:30  Hanes Ffenestri: Cyflwynwyd gan Tom Duxbury, Canolfan Tywi

Y Cyflwyniad: Bydd cyflwyniad Tom yn eich ysbrydoli ynghylch y gwerth enfawr sydd gan ffenestri hanesyddol a gwydr hanesyddol yn ein hen adeiladau. Os ydych yn ddigon ffodus i gael ffenestri hanesyddol yn eich hen adeilad o hyd, ar ôl y cyflwyniad ni fydd gennych unrhyw amheuaeth ei bod hi'n werth gofalu am y 'llygaid' hyn i'ch adeilad. 

Y Siaradwr: Mae Tom yn saer treftadaeth ac mae ganddo angerdd penodol dros ffenestri a gwydr hanesyddol. Ar hyn o bryd mae'n gweithio fel hyfforddwr ac asesydd ar gyfer Canolfan Tywi, ond mae hefyd wedi gweithio fel Swyddog Cadwraeth ar gyfer Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, darlithydd ar gyfer Prifysgol Fetropolitan Abertawe, y Drindod Dewi Sant a syrfëwr adeiladu. Mae ei wybodaeth am ffenestri ac atgyweirio ffenestri'n sylweddol a bydd ar gael drwy gydol y dydd i ateb eich holl gwestiynau am ofalu am hen ffenestri a'u hatgyweirio. 

13:30  Ardaloedd Cadwraeth Sir Gaerfyrddin Cyflwynwyd gan Lucy Barron, Donald Insall Associates

Y Cyflwyniad: Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi comisiynu Insalls i adolygu 10 ardal gadwraeth yn Sir Gaerfyrddin i ddeall beth sy'n eu gwneud yn arbennig a sut y gellir cadw, gwella a rheoli'r rhinweddau hyn. Bydd y sgwrs yn trafod ynghylch y broses o gynnal yr astudiaethau hyn, ac yn rhannu'r canfyddiadau, gan gynnwys sut y gall pobl gymryd rhan a sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed ynghylch dyfodol y lleoedd arwyddocaol hyn.

Y Siaradwr: Mae Lucy Barron yn bensaer cadwraeth achrededig sy'n gweithio ledled de-orllewin Lloegr a de Cymru ac mae wedi gweithio ar rai o hoff adeiladau a lleoedd treftadaeth mwyaf adnabyddus y DU. Mae Lucy hefyd ar banel Design West fel arbenigwr cadwraeth ac mae'n darlithio mewn dylunio ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr (UWE).

14:30  Adeiladau Rhestredig – ased diwylliannol ac ariannol.  Cyflwynwyd gan Phil Roberts, Ymgynghorydd Dylunio a Datblygu

Y Cyflwyniad: Bydd y cyflwyniad yn canolbwyntio ar rôl a phwysigrwydd adeiladau rhestredig, ym mha gyflwr bynnag, fel asedau amhrisiadwy i'n cymunedau. Rhoddir ystyriaeth i'w potensial ar gyfer 'bywyd newydd' ac esbonnir, drwy astudiaethau achos, pam y gallant hefyd fod yn rhan hanfodol o fywyd cyfoes, fel rhan o'n treftadaeth gyfoethog (y mae ein hynafiaid wedi ei rhoi yn ein gofal). 

Y Siaradwr: Ar hyn o bryd, Phil yw Ymgynghorydd Dylunio Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ar gyfer ei hysbyty newydd yng Nghaerdydd. Mae ar banel Comisiwn Dylunio Cymru, ac mae ganddo gefndir mewn pensaernïaeth amgylcheddol, arolygu, dylunio ac adnewyddu adeiladau. Mae wedi rhedeg cwmni pensaernïol ac arolygu adeiladau, a bu'n Gyfarwyddwr a Phrif Weithredwr yn y sectorau tai ac ynni adnewyddadwy.

15:30  Cadwraeth: o safbwynt contractwyr  Cyflwynwyd gan Paul Walters, Just Lime Ltd

Y Cyflwyniad: Bydd y cyflwyniad hwn yn trafod y dulliau cyffredin a ddefnyddir i adnewyddu hen adeiladau, a'r problemau a'r rhwystrau sy'n gysylltiedig â nhw. Bydd y cyflwyniad yn defnyddio astudiaethau achos o'r ystod eang o waith y mae Paul wedi'i wneud ar draws y rhanbarth.

Y Siaradwr: Mae gan Paul bron i ddeng mlynedd o brofiad yn gweithio ar adeiladau traddodiadol ar draws de Cymru a de Lloegr yn rhedeg ei gwmni Just Lime Ltd.  Mae wedi gweithio ar brosiectau sy'n amrywio o atgyweirio waliau clom yn Hampshire, gweithio ar adeiladau â ffrâm bren yn nwyrain Cymru a llawer o amrywiadau o adeiladau â waliau solet cyffredin ledled Cymru. Mae Paul yn Gymrawd o'r Gymdeithas er Gwarchod Hen Adeiladau (SPAB), yn aelod o'r Sefydliad Cadwraeth Adeiladau Hanesyddol (IHBC), yn un o raddedigion Canolfan Tywi ar y cwrs plastro ym maes treftadaeth ac mae'n hyrwyddo sgiliau a deunyddiau adeiladu traddodiadol.