Dyfarniad Lefel 3 mewn Mesurau Effeithlonrwydd Ynni ar gyfer Adeiladau Hŷn a Thraddodiadol

Canolfan Tywi

24/25 Mai 2022 CWRS YN LLAWN
£87

Trosolwg:

Bydd y Cymhwyster Lefel 3 2 ddiwrnod hwn yn cael ei gyflwyno ar-lein a bydd yn rhoi i gyfranogwyr wybodaeth a dealltwriaeth ynghylch gosod mesurau effeithlonrwydd ynni sy'n addas ar gyfer adeiladau hŷn a thraddodiadol. Bydd yn eu galluogi i asesu arwyddocâd a chyflwr yr adeilad a gwneud penderfyniadau ynghylch pa fesurau a allai fod yn briodol i'w defnyddio mewn amrywiaeth o amgylchiadau.

Ardystio:

Cymhwyster Lefel 3 mewn: Effeithlonrwydd Ynni ar gyfer Adeiladau Hŷn a Thraddodiadol, wedi'i ardystio gan NOCN.

Pwy ddylai fod yn bresennol:

Byddai o werth sylweddol i unrhyw un sy'n gyfrifol am wella effeithlonrwydd ynni adeiladau traddodiadol. Mae hyn yn cynnwys Contractwyr, Penseiri, Syrfewyr a Rheolwyr Eiddo.

Mae manylebau ôl-ffitio safonol y DU PAS 2035: Manyleb ar gyfer ôl-ffitio anheddau ar gyfer gwella effeithlonrwydd ynni, a PAS2038: Manyleb ar gyfer ôl-ffitio adeiladau annomestig ar gyfer gwella effeithlonrwydd ynni, yn golygu bod y cymhwyster hwn yn ofyniad ar gyfer Aseswyr Ôl-ffitio. Byddai Cydgysylltwyr Ôl-ffitio a Dylunwyr Ôl-ffitio hefyd yn elwa ar y cwrs hwn

Cynnwys y Cwrs:

Y 3 uned sydd wedi’u cynnwys yn y Cymhwyster yw:

  • Adeiladau Hŷn a Thraddodiadol: Oed, Natur a Nodweddion (H6MK 69)
  • Adeiladau Hŷn a Thraddodiadol: Asesu Opsiynau ar gyfer Cyflwyno Mesurau Effeithlonrwydd Ynni (H6MM 69)
  • Adeiladau Hŷn a Thraddodiadol: Gwneud Argymhellion a Rhoi Cyngor ar Gyflwyno Mesurau Effeithlonrwydd Ynni (H6MN 69)

Bydd y cyfranogwyr yn cael Llawlyfr y Cwrs a fydd yn rhoi sylw i gynnwys llawn yr Unedau ac yn darparu gwybodaeth atodol i helpu cyfranogwyr i ddeall y materion ehangach sy'n effeithio ar effeithlonrwydd ynni ac ôl-ffitio adeiladau traddodiadol cyn 1919. Bydd yn cynnwys

  • Cronoleg, arddulliau adeiladu, oedran a nodweddion adeiladau traddodiadol (cyn 1919)
  • Sut yr asesir perfformiad thermol ac ynni ac effeithlonrwydd adeiladau traddodiadol (cyn 1919 
  • Effaith ôl-ffitio mesurau effeithlonrwydd ynni mewn adeiladu traddodiadol (cyn 1919) a gosod mesurau effeithlonrwydd ynni mewn perthynas â galwedigaethau crefft 
  • Yr ystod o systemau effeithlonrwydd ynni sydd ar gael a'r mesurau sydd ar gael.

Cymhorthdalir y cwrs hwn diolch i arian o'r Gronfa Adnewyddu Cymunedol. Mae lleoedd yn gyfyngedig a rhoddir blaenoriaeth i geisiadau gan bobl sy'n byw neu'n gweithio yn Sir Gaerfyrddin. Os hoffech gofrestru eich diddordeb yn y cwrs hwn, cwblhewch a chyflwynwch y ffurflen isod neu e-bostiwch Ganolfan Tywi canolfantywicentre@carmarthenshire.gov.uk

Yna anfonir dogfen a ffurflen gais 'Sgan Sgiliau' atoch. Os cynigir lle i chi ar un o'n cyrsiau, byddwn yn gofyn ichi sicrhau eich lle a thalu trwy TicketSource. Darperir dolen ar gyfer hyn i chi. Os hoffech gael mwy o fanylion, cysylltwch â thîm Canolfan Tywi trwy e-bost canolfantywicentre@carmarthenshire.gov.uk neu ffoniwch 07929770743. Diolch

Dyfarniad Lefel 3 mewn Mesurau Effeithlonrwydd Ynni ar gyfer Adeiladau Hŷn a Thraddodiadol

*Content Required*

*Content Required*