Dewis a chymysgu deunyddiau ar gyfer gwaith plastro mewnol ac allanol

Canolfan Tywi

POA

Mae defnyddio plasteri calch a rendrad yn ganolog i gynnal a chadw ac atgyweirio adeiladau traddodiadol yn llwyddiannus. Mae dealltwriaeth o galch yn hanfodol i unrhyw un sy'n gweithio ar adeiladau hanesyddol. Gydag amrywiaeth eang o gynhyrchion calch ar gael ar y farchnad, bydd y cwrs hyfforddi hwn yn cynnig dealltwriaeth gadarn o wahanol fathau o galch. Bydd hefyd yn ymdrin â dewis agregau priodol gan fod hyn yn hanfodol wrth benderfynu ar ymddangosiad a pherfformiad plasteri calch. Bydd y cwrs hwn hefyd yn eich helpu i benderfynu ar y cymysgedd priodol o rwymwyr ac ychwanegion calch ac yn asesu'r cyfuniad priodol i weddu i'r dasg. Bydd y cwrs yn cynnwys:

  • Deall calch – gwyddor calch a'r gylchred galch, mathau o galch
  • Iechyd a diogelwch sy'n benodol i galch
  • Ychwanegion – blew, pozzolana, rhwyll/sgrim
  • Agregau
  • Dadansoddi morteri
  • Dulliau cymysgu
  • Cymhwyso ar wahanol gefndiroedd - dellt, cerrig, brics
  • Sesiynau ymarferol

Hyd

3 diwrnod

Ar gyfer pwy mae'r hyfforddiant yn addas?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi cwblhau NVQ2 mewn plastro neu sydd â phrofiad cyfatebol o weithio yn y fasnach blastro.

Safonau a grantiau hyfforddi CITB

Mae'r cwrs hwn yn safon hyfforddi CITB. Efallai y bydd cwmnïau sydd wedi'u cofrestru â CITB yn gymwys i wneud cais am arian gan CITB i dalu cost y cwrs hwn ac i dderbyn grant cwrs byr. I gael manylion llawn y grantiau a'r cyllid sydd ar gael, ewch i https://www.citb.co.uk/levy-grants-and-funding/grants-funding/ neu siaradwch â'ch ymgynghorydd lleol CITB.

Cod GET CITB a haen grant

GET0536 - haen grant 2

Dewis a chymysgu deunyddiau ar gyfer gwaith plastro mewnol ac allanol

*Content Required*

*Content Required*