Cynhyrchu arwynebau solet wedi'u plastro

Cynhyrchu arwynebau solet wedi'u plastro

POA

Byddai'r rhan fwyaf o'r adeiladau traddodiadol yn cael eu gorffennu â morterau calch yn allanol a'u gwyngalchu, a oedd yn fodd o'u haddurno yn ogystal â'u gwarchod. Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ddefnyddio amrywiaeth o orffeniadau calch allanol a mewnol. Mae'r rhain yn cynnwys gwaith 'llinellog' ffurfiol a gorffeniadau gweadog llai ffurfiol ar amrywiaeth eang o fathau o gefndir, gan gynnwys dellt, cerrig a brics. Byddwch yn dysgu sut i baru gorffeniadau traddodiadol a phresennol. Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i ddysgu am ddulliau o gymysgu a chymhwyso calch a'r ystod o ddeunyddiau sydd ar gael ar gyfer adfer gorffeniadau calch traddodiadol a'i gymhwyso i adeiladau newydd.

 • Paratoi gwahanol arwynebau
 • Gwaith dilyniannu ar gyfer cymhwyso gwaith plastro mewnol ac allanol
 • Cymhwyso a gorffennu gwaith plastro mewnol ac allanol ar waith ag un, dwy a thair côt ar amrywiaeth o arwynebau:
  • fertigol
  • goleddol
  • crwm
  • llorweddol
  • nenfydau
 • onglau mewnol ac allanol
 • Gorffennu arwynebau i'r arddull briodol a gorffeniad gweadog
 • Dyblygu gorffeniadau gweadog

Hyd

5 diwrnod

Ar gyfer pwy mae'r hyfforddiant yn addas?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi cwblhau NVQ2 mewn plastro neu sydd â phrofiad cyfatebol o weithio yn y fasnach blastro.

Safonau a grantiau hyfforddi CITB

Mae'r cwrs hwn yn safon hyfforddi CITB. Efallai y bydd cwmnïau sydd wedi'u cofrestru â CITB yn gymwys i wneud cais am arian gan CITB i dalu cost y cwrs hwn ac i dderbyn grant cwrs byr. I gael manylion llawn y grantiau a'r cyllid sydd ar gael, ewch i https://www.citb.co.uk/levy-grants-and-funding/grants-funding/ neu siaradwch â'ch ymgynghorydd lleol CITB.

Cod GET CITB a haen grant

GET0534 - haen grant 3

 

Production of solid plastered surfaces

*Content Required*

*Content Required*