Cadw arwynebau solet wedi'u plastro

Canolfan Tywi

POA

Caiff cymeriad llawer o adeiladau hanesyddol ei gyfrannu i raddau helaeth gan y gorffeniad a gymhwysir i'w muriau. Bydd peidio â diogelu'n ddigonol rhag yr elfennau, ynghyd â diffyg cynnal a chadw, bob amser yn arwain at fod hen rendrad a gwaith plastro mewnol yn methu. Bydd y modiwl hwn yn ymchwilio i ffyrdd o ddiogelu a gwneud atgyweiriadau priodol wrth gadw neu adfer arwynebau plastr solet:

Bydd y cynnwys y cwrs yn cwmpasu:

  • Cofnodi ac arolygu cyflwr y gwaith plastro presennol
  • Strategaethau diogel ar gyfer tynnu gwaith plastro sydd wedi'i ddifrodi i ffwrdd
  • Tynnu ac atgyweirio dellt pren a phlastr
  • Dulliau o ddarparu garwedd digonol ar wahanol gefndiroedd
  • Crafu craciau allan a'u hatgyweirio
  • Y deunyddiau a'r dulliau a ddefnyddir i sefydlogi gwaith plastro
  • Dulliau o gadw plastr rhydd yn ei le gan ddefnyddio sefydlogwyr mecanyddol neu growtio
  • Dewis deunyddiau a chymysgeddau priodol ar gyfer atgyweirio a chyweirio
  • Amddiffyn y gwaith ac ôl-ofal

Hyd

5 diwrnod

Ar gyfer pwy mae'r hyfforddiant yn addas?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi cwblhau NVQ2 mewn plastro neu sydd â phrofiad cyfatebol o weithio yn y fasnach blastro.

Safonau a grantiau hyfforddi CITB

Mae'r cwrs hwn yn safon hyfforddi CITB. Efallai y bydd cwmnïau sydd wedi'u cofrestru â CITB yn gymwys i wneud cais am arian gan CITB i dalu cost y cwrs hwn ac i dderbyn grant cwrs byr. I gael manylion llawn y grantiau a'r cyllid sydd ar gael, ewch i https://www.citb.co.uk/levy-grants-and-funding/grants-funding/ neu siaradwch â'ch ymgynghorydd lleol CITB.

Cod GET CITB a haen grant

GET0531 - haen grant 3

Conservation of solid plastered surfaces

*Content Required*

*Content Required*