Adnabod diffygion; achos ac effaith ar gyfer galwedigaethau coed treftadaeth

Canolfan Tywi

POA

Gall diffygion mewn pren fod yn digwydd yn naturiol neu gael eu hachosi gan y dulliau trosi neu sychu a ddefnyddir. Mewn adeiladau, gall dirywiad a phydredd ddigwydd oherwydd amodau amgylcheddol anffafriol megis dŵr yn gollwng a lleithder neu wlybaniaeth am gyfnodau hir neu gall ddigwydd oherwydd bod pren amhriodol wedi'i ddewis. Diben y cwrs hwn yw rhoi'r wybodaeth i ymgeiswyr er mwyn nodi, datrys ac adrodd am broblemau'n ymwneud â diffygion mewn pren a phydredd mewn adeiladau.

Bydd cynnwys y cwrs yn cwmpasu:

  • Gallu adnabod difrod a deunyddiau amhriodol
  • Adnabod a deall cyddwysiad a lleithder: achosion a diagnosteg
  • Deall effeithiau lleithder ar waith coed a'i drin
  • Adnabod pydredd sych a'i drin
  • Cydnabod ymosodiadau pryfed a nodi opsiynau triniaeth addas

 

Hyd

1 diwrnod

Ar gyfer pwy mae'r hyfforddiant yn addas?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi cwblhau NVQ2 neu 3 mewn gwaith coed neu sydd â phrofiad cyfatebol o weithio yn y grefft gwaith coed.

Safonau a grantiau hyfforddi CITB

Mae'r cwrs hwn yn safon hyfforddi CITB. Efallai y bydd cwmnïau sydd wedi'u cofrestru â CITB yn gymwys i wneud cais am arian gan CITB i dalu cost y cwrs hwn ac i dderbyn grant cwrs byr. I gael manylion llawn y grantiau a'r cyllid sydd ar gael, ewch i https://www.citb.co.uk/levy-grants-and-funding/grants-funding/ neu siaradwch â'ch ymgynghorydd lleol CITB.

Cod GIT CITB a haen grant

GET2077 - haen grant 1

Adnabod diffygion; achos ac effaith ar gyfer galwedigaethau coed treftadaeth

*Content Required*

*Content Required*